KLASA: 112-02/17-03/4
URBROJ:2109/1-03-17-8
Čakovec, 26.07.2017.

O B A V I J E S T
KANDIDATKINJAMA PRIJAVLJENIMA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme poziva na testiranje kandidatkinju koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja koji je bio objavljen u Narodnim novinama 67/2017. od 12.07.2017. i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za radno mjesto – voditelj Odsjeka za odnose s javnošću u Upravnom odjelu za poslove župana održat će se 03. kolovoza 2017. godine (četvrtak) u 9,00 sati u maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Kandidatkinja koja je zadovoljila formalne uvjete iz javnog natječaja i koja se poziva na testiranja za radno mjesto – VODITELJ ODSJEKA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU je:

1. MATEJA GOŠĆIEJ

Kandidatkinje koji nisu pozvane na testiranje, nisu udovoljili formalnim uvjetima iz javnog natječaja te će o tome biti pisanim putem obaviještene.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAAVNOG NATJEČAJA ZA
PRIJEM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME