Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Izmjene i dopune lokacijske dozvole

Datum objave: 11. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000002
URBROJ: 2109/1-09/4-17-0008
Prelog, 11.07.2017.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka AAT GEOTHERMAE d.o.o., HR-40323 PRELOG, DRAŠKOVEC, DRAŠKOVIĆEVA 17, OIB 94043565367, zastupana po opunomoćeniku Peteru Vesenjaku iz Slovenije na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), te temeljem Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija o prijenosu nadležnosti za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000077, URBROJ: 531-06-1-1-2-17-0003 od 9.06.2017. godine, izdaje
II. IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE
I.Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/13-02/26, URBROJ: 2109/1-09/4-14-8, od 10. ožujka 2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, pravomoćna dana 2. travnja 2014. godine i Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/14-01/000004, URBROJ: 2109/1-09/4-14-0007, od 10.12.2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, pravomoćna dana 11. prosinca 2014. godine, mijenja se kako slijedi:
Naziv zahvata u prostoru hibridna plinska energana s trafostanicom, kapaciteta električne energije 7,6 MWe i do 24 MWt toplinske energije, na k.č.br. 1163 k.o. Cirkovljan, unutar granica izdvojenog građevinskog područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec, mijenja se i glasi:
Bušotinski prostor mjerne bušotine DR-1 i proizvodno-utisnih bušotina DR-2, DR-3, DR-4, DR-5, DR-6, DR-7, DR-8 i DR-9 sa separatorskom grupom za separaciju plina, utisnim pumpama za utiskivanje, transformatorskom stanicom, servisnim prometnicama te geotermalno energetsko postrojenje sa spojnim cjevovodima i energetskim i telekomunikacijskim kabelima, na k.č.br. 492, 503, 504dio k.o. Draškovec i k.č.br. 1163, 1161dio, 1160dio k.o. Cirkovljan, unutar granica izdvojenog građevinskog područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec.
Sastavni dio ove II. Izmjene i dopune lokacijske dozvole je idejni projekt - projekt više struka, zajednička oznaka projekta: AATG-1001, broj.tehn.dn: 20/2016 od veljače 2017., izrađen po glavnom projektantu Bojanu Perhoču, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 779, URBIA d.o.o. Čakovec, I.G.Kovačića 10, OIB: 38235822242, te se lokacijski uvjeti definiraju priloženim idejnim projektom.
U osnovnoj lokacijskoj dozvoli mijenjaju se točke 1., 2., 3. i 4. izreke, a u prvoj izmjeni lokacijske dozvole mijena se točka I. izreke, te se umjesto njih primjenjuju točke izreke određene ovom II. izmjenom i dopunom lokacijske dozvole.
Mjere zaštite okoliša:
Za predmetni zahvat u prostoru propisane su mjere zaštite okoliša Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno kroz postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, proveden od strane nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Rješenje KLASA: UP/I-351-03/16-08/287, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-9 od 6. travnja 2017.
Fazna gradnja - predmetni zahvat u prostoru moguće je izvesti po slijedećim fazama i etapama:
ETAPA 1 - Bušotinski prostor (rudarsko-tehnološki dio): FAZA 1, FAZA 2, FAZA 3;
ETAPA 2 - Geotermalno energetsko postrojenje sa spojnim vodovima: FAZA 1, FAZA 2,
FAZA 3 (za fazu 1 u etapi 2 predviđene su dvije podfaze - funkcionalne cjeline).
Etape i faze gradnje detaljno su određene i opisane u idejnom projektu.
Predviđene su zasebne građevinske dozvole za svaku etapu s pripadajućim fazama, kako je određeno idejnim projektom.
Za svaku od faza i dvije podfaze, predviđa se ishođenje zasebne uporabne dozvole.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/16-08/287, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-9, od 06.04.2017. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Posebni uvjeti, KLASA: 351-03/17-04/716, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2, od 19.04.2017. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Očitovanje, KLASA: 612-07/17-63/198, URBROJ: 517-07-2-2-17-2, od 24.04.2017. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove - Posebni uvjeti, KLASA: 214-02/17-03/35, URBROJ: 511-01-208-17-4, od 28.03.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Mišljenje, KLASA: 612-08/17-23/1621, URBROJ: 532-04-02-08/6-17-2, od 30.03.2017. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Mišljenje, KLASA: 612-08/15-23/5728, URBROJ: 532-04-02-08/6-15-2, od 07.10.2015. godine
- Ministarstvo zdravstva - Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/61, URBROJ: 534-07-1-1-2/2-17-2, od 24.03.2017. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/379, URBROJ: 525-07/0367-17-2, od 25.04.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/17-07/1830, URBROJ: 374-26-1-17-2, od 05.05.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/17-07/2113, URBROJ: 374-26-1-17-2, od 05.05.2017. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Varaždin, - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/17-05/149, URBROJ: 345-921-607-17-2, od 24.03.2017. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/15-05/436, URBROJ: 345-921-607-15-3, od 15.10.2015. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/15-05/436, URBROJ: 345-921-607-15-5, od 07.12.2015. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/17-01/1848, URBROJ: 376-10-17-2, od 17.03.2017. godine
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. ,- Očitovanje, Broj: 32-1697/17.VI-ES, od 14.04.2017. godine
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. - Suglasnost, Broj: 32-1960/17-VI, od 05.05.2017. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj: 4004001/1152/17JB (1682), br. 61/2017., od 27.03.2017. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Prethodna elektroenergetska suglasnost, broj: 400400-160483-0021, od 27.06.2017. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-392-17 od 19.04.2017. i, Broj: SUP-INV-433-13 od 4.07.2013. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: VZ-99/17-U, od 21.03.2017. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-52-9/2-17, od 20.03.2017. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/17-03/1380, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/1-17-2, od 13.04.2017. godine
III. Na temelju ove II. izmjene i dopune lokacijske dozvole ne smije se započeti s rudarskim radovima već je potrebno ishoditi Ugovor o koncesiji za eksploataciju geotermalne mineralne sirovine od strane tijela nadležnog za rudarstvo.
IV. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za geotermalno energetsko postrojenje potrebno je ishoditi Ugovor o koncesiji od strane tijela nadležnog za rudarstvo.
Za zahvat u prostoru koji obuhvaća etapa 1 - Bušotinski prostor (rudarsko-tehnološki dio), koncesija i građevinska dozvola izdaju se po propisima iz područja rudarstva, a za ostale građevine navedene u etapi 2 - Geotermalno energetsko postrojenje sa spojnim vodovima, potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu sukladno odredbama Zakona o gradnji.
V. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, AAT GEOTHERMAE d.o.o., HR-40323 PRELOG, DRAŠKOVEC, DRAŠKOVIĆEVA 17, OIB 94043565367 zastupan po opunomoćeniku Peteru Vesenjaku iz Slovenije, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 21.06.2017. godine izdavanje II. izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:
- bušotinski prostor mjerne bušotine DR-1 i proizvodno - utisnih bušotina DR-2, DR-3, DR-4, DR-5, DR-6, DR-7, DR-8 i DR-9 sa separatorskom grupom za separaciju plina, utisnim pumpama za utiskivanje, transformatorskom stanicom, servisnim prometnicama te geotermalno energetsko postrojenje sa spojnim cjevovodima i energetskim i telekomunikacijskim kabelima,
na katastarskim česticama k.č.br. 492, 503, 504dio k.o. Draškovec i k.č.br. 1163, 1161dio, 1160dio k.o. Cirkovljan unutar granica izdvojenog građevinskog područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec, iz točke I. izreke ove dozvole.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, je Odlukom o prijenosu nadležnosti za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000077, URBROJ: 531-06-1-1-2-17-0003 od 9.06.2017. godine, dostavilo predmetni zahtjev na nadležno postupanje, u dijelu zahvata koji se odnosi na eksploataciju mineralnih sirovina i građevine za eksploataciju na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole
b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava glavnog projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake ARH-20/2016, od veljače 2017. godione, izdana po ovlaštenom projektantu Bojanu Perhoču, dipl. ing. arh., broj ovlaštenja A 779 u sastavu idejnog projekta, list br. 13)
c) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela navedeni u točki II. izreke, a sljedeća javnopravna tijela očitovala su se da nemaju posebne uvjete:
- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo - Mišljenje, KLASA: 350-05/17-01/95, URBROJ: 376-05-01-17-2, od 20.03.2017. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Očitovanje, KLASA: 351-01/17-03/6, URBROJ: 2109/1-09-3/01-17-2, od 13.04.2017. godine
- Grad Prelog - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-361-06/17-01/13, URBROJ: 2109/14-04-17-2, od 18.04.2017. godine
- Plinacro d.o.o. - Posebni uvjeti, KLASA: PL-17/1758/17/DM, URBROJ: K/DM-17-2, od 12.05.2017. godine
- Hrvatski telekom d.d. – Izjava oznaka: T43-38772112-17 od 5.04.2017.
- Vipnet d.o.o. – Izjava od 10.04.2017.
- Optima Telekom d.d. – Izjava Broj: OT-11-263/17 od 29.03.2017.
d) priloženo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, proveden od strane nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, navedeno u izreci
e) priložen je popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje ova II. izmjena i dopuna lokacijske dozvole
f) uz idejni projekt dostavljen je elektronički zapis (u „gml“ formatu) koordinata lomnih točaka koje određuju granice obuhvata zahvata u prostoru.
g) priložena je fotokopija građevinske dozvole izdane temeljem predmetne lokacijske dozvole i I. izmjene i dopune lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/15-01/5, URBROJ: 2109/1-09/4-15-12 od 3.03.2015., pravomoćna dana 27.03.2015.godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja II. izmjene i dopune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- DPU područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 22/08. i 20/13.
- PPUG Prelog - V. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/03., 22/08., 5/09., 4/12., 5/13. i 18/14.
- PPŽ Međimurske - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/01., 8/01. i 23/10.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s navedenim prostornim planovima u grafičkom i tekstualnom dijelu istih.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen,
f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu,
g) postoji mogućnost priključenja građevine na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, obzirom da je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen,
h) postoji mogućnost priključenja građevine na autonomni sustav opskrbe električnom energijom,
i) stranka u postupku izvršila je uvid u spis predmeta i nakon uvida u spis dala izjavu:
- GRAD PRELOG, HR-40323 Prelog, Glavna 35, OIB 55624885874, zastupan po gradonačelniku Ljubomiru Kolareku, za k.č.br. 1160, 1161 k.o. Cirkovljan -
stranka nije imala primjedbe na izmjene i dopune predmetne lokacijske dozvole, prikazane idejnim projektom.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 20.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17. i 37/17.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.
DOSTAVITI:
1. AAT GEOTHERMAE d.o.o., HR-40323 PRELOG, DRAŠKOVEC, DRAŠKOVIĆEVA 17, sa idejnim projektom u dva primjerka,
2. GRAD PRELOG, HR-40323 Prelog, Glavna 35,
3. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, HR-10000 Zagreb,Ulica Republike Austrije 20,
4. Mrežne stranice ovog Upravnog odjela (u trajanju od 30 dana)
5. Evidencija, ovdje,
6. U spis, ovdje.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content