KLASA: 112-03/17-03/4
URBROJ:2109/1-06-17-01
Čakovec, 05.07.2017.

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove raspisuje

OGLAS

za prijam u službu/radni odnos u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove, na radna mjesta:

1. Samostalni upravni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– magistar ili stručni specijalist pravne struke,
– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski)

2. Administrativni referent u pisarnici – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit.

3. Namještenik za tehničko-pomoćne poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– srednja stručna sprema tehničke ili ekonomske struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Natjecati se mogu kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz uvjet da ga polože u zakonom propisanom roku.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
– dokaz o traženom stupnju obrazovanja
– elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o postojanju radnog iskutva na traženim poslovima (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje ili slično)
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu za radna mjesta navedena pod rednim brojem 1. i 2.
– vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika za radno mjesto pod rednim brojem 1.

Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za oglas““.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA

Neda Šarić, dipl.iur.

Prilog: