Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta DUBRAVKO HEĐA

Datum objave: 20. lipnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000134
URBROJ: 2109/1-09-2/01-17-0005
Čakovec, 20.06.2017.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DUBRAVKO HEĐA, HR-40305 NEDELIŠĆE, SLAKOVEC 47
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - peradarnika i spremišta poljoprivredne mehanizacije, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 1221/1, 1221/2, 1222, 1223, 1238, 1239 ( (novoformirana građevna čestica u geodetskom projektu oznake: BP 71/2017, k.č.br. 1223 k.o. Slakovec) k.o. Slakovec (Slakovec - izdvojeno područje za intenzivni uzgoj životinja).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.06.2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, prizemlje, soba broj 10, (telefon 040/374-264).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU
Dragica Vugrinec, ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content