Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - OPĆINA PODTUREN

Datum objave: 26. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000064
URBROJ: 2109/1-09-2/07-17-0005
Čakovec, 26.04.2017.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA PODTUREN, HR-40317 Podturen, Ivana Grščića 5
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, za:
građenje građevine infrastrukturne namjene - vanjske rasvjete sportskih terena u Podturnu, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2493/1 k.o. Podturen (Podturen).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08. svibnja 2017. godine u 10,00 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba broj 9- prizemno, kontakt tel. 040 374-265.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content