Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti

Datum objave: 5. travnja 2017.

KLASA: 112-03/17-03/1
URBROJ: 2109/1-08-17-01 Čakovec, 30.03.2017.
Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti
Međimurske županije

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK - RAD NA PROJEKTU
- 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme, sukladno članku 28. ZSNLS-a, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, za rad na projektu „Povećanje broja usluga i poboljšanje pristupa i uvjeta u pružanju primarne zdravstvene zaštite u Međimurskoj županiji“
UVJETI:
magistar ili stručni specijalist ekonomske struke
najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima vezanim uz zdravstvo
znanje iz područja upravljanja projektima EU (priložiti potvrde o sudjelovanju na
edukacijama)
najmanje 1 godina radnog iskustva na projektima financiranih sredstvima EU i ostalim nacionalnim sredstvima položen državni stručni ispit poznavanje rada na računalu
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Služba se zasniva na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, za rad na projektu „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini".
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 02/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-l-4585/2005,U-l- 4799/2005, U-l-2446/2006, U-l-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-l-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12 i 33/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i si.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine" broj 143/02 i 33/05) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine" broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i si.).
Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranicama Međimurske županije - www. mediimurska-zupaniia. hr pobliže su navedeni poslovi vezani uz rad na projektu, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Plaća se osigurava iz sredstava dobivenih za realizaciju projekta.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
  • dokaz o stupnju obrazovanja (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi),
  • dokaz o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca, odgovarajući ugovor i slično)
  • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak,
  • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
  • vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona.
Prijave se podnose na adresu: Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 - za prijam u službu, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
PROČELNIK
Branko Sušec, prof.
Prilog:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content