Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Građevinska dozvola Tvornica stočne hrane d.d. - Belica

Datum objave: 31. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000021
URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0010
Čakovec, 29.03.2017.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor TVORNICA STOČNE HRANE dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane, HR-40000 Čakovec, Dr. Ivana Novaka 11, OIB 47782362413, zastupan po Borisu Baumgartneru iz Svetog Martina na Muri, Dunajska 2, OIB 49922632029, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru, tvrtki TVORNICA STOČNE HRANE dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane, HR-40000 Čakovec, Dr. Ivana Novaka 11, OIB 47782362413, zastupan po Borisu Baumgartneru iz Svetog Martina na Muri, Dunajska 2, OIB 49922632029:
- građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - građenje građevina za uzgoj nazimica i tovljenika i platoa s nadstrešnicom za odvajanje krute od tekuće gnojovke, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 3982/3 k.o. Belica (Belica, Ulica Dr. Ljudevita Gaja 17B),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake K2-04-2016, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Krešimir Klasić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2964, a sadržava:
1. arhitektonski projekt, oznake K2-04-2016 od 12.2016. godine, ovlašteni projektant Krešimir Klasić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2964 (K2 Art društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, dizajn i graditeljstvo HR-40000 Čakovec, Dr. Vlatka Mačeka 35, OIB 74457290587) - MAPA 1
2. građevinski projekt, oznake 25/2016 od 10.2016. godine, ovlašteni projektant Nikola Panić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5444 (PAN-PRO društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge HR-40306 Macinec, Trnovec 48, OIB 64535085329) - MAPA II
3. strojarski projekt – hidroinstalacije, oznake K2-04-2016 od 12.2016. godine, ovlašteni projektant Ivan Klasić, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 97 (K2 Art društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, dizajn i graditeljstvo HR-40000 Čakovec, Dr. Vlatka Mačeka 35, OIB 74457290587) - MAPA 3
4. strojarski projekt - termotehničke instalacije, oznake K2-04-2016 od 12.2016. godine, ovlašteni projektant Kristijan Klasić, struč.spec.ing.mech., broj ovlaštenja S 1825 (K2 Art društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, dizajn i graditeljstvo HR-40000 Čakovec, Dr. Vlatka Mačeka 35, OIB 74457290587) - MAPA 4
5. elektrotehnički projekt - projekt elektroinstalacija, oznake 339/2016 od 12.2016. godine, ovlašteni projektant Marijan Marciuš, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 238 (MBT-INŽENJERING društvo s ograničenom odgovornošću HR-40306 Macinec, Trnavska 19, OIB 46514305761) - MAPA 5
6. arhitektonski projekt - projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, oznake K2-04-2016 od 12.2016. godine, ovlašteni projektant Krešimir Klasić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2964 (K2 Art društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, dizajn i graditeljstvo HR-40000 Čakovec, Dr. Vlatka Mačeka 35, OIB 74457290587) - MAPA 6
7. arhitektonski projekt - projekt krajobraznog (vanjskog) uređenja, oznake K2-04-2016 od 12.2016. godine, ovlašteni projektant Krešimir Klasić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2964 (K2 Art društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, dizajn i graditeljstvo HR-40000 Čakovec, Dr. Vlatka Mačeka 35, OIB 74457290587) - MAPA 7
8. geodetski projekt, oznake 01/2016 od 01.2017. godine, ovlašteni projektant Branko Špoljar, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 126 (Geodet No.1 d.o.o. HR-40000 Čakovec, Ante Starčevića 2, OIB 41454831222) - MAPA VIII.
II. Glavnim projektom i ovom građevinskom dozvolom predviđa se ishođenje jedne uporabne dozvole ili zasebnih uporabnih dozvola za građevinu 1, građevinu 2 te za plato s nadstrešnicom, koje predstavljaju samostalne uporabne cjeline odnosno mogu se samostalno koristiti.
III. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
IV. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor, TVORNICA STOČNE HRANE dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane, HR-40000 Čakovec, Dr. Ivana Novaka 11, OIB 47782362413, zastupan po Borisu Baumgartneru iz Svetog Martina na Muri, Dunajska 2, OIB 49922632029, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 17.02.2017. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - građenje građevina za uzgoj nazimica i tovljenika i platoa s nadstrešnicom za odvajanje krute od tekuće gnojovke, 2. skupine
na građevnoj čestici k.č.br. 3982/3 k.o. Belica (Belica, Ulica Dr. Ljudevita Gaja 17B), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
b) priloženo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-351-03/16-02/33, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-17 od 10. studenoga 2016. godine iz kojeg proizlazi da je zahvat prihvatljiv za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i tim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša (A) i provedbu programa praćenja stanja okoliša (B)
c) priložen je tehnološki elaborat
d) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti arhitektonskog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake K2-04-2016, od 12.2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Krešimiru Klasiću, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2964.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake 25/2016, od 10.2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Nikoli Paniću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 5444.
- Izjava projektanta o usklađenosti strojarskog projekta - hidroinstalacija s prostornIm planom i drugim propisima, oznake K2-04-2016, od 12.2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Ivanu Klasiću, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja S 97
- Izjava projektanta o usklađenosti strojarskog projekta - termotehničke instalacije s prostornIm planom i drugim propisima, oznake K2-04-2016, od 12.2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Kristijanu Klasiću, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja S 97
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake 339/2016, od 12.2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Marijanu Marciušu, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 238
e) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
Izvješće o kontroli glavnog projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost građevine broj R-02/17 od 07.02.2017. godine koje je izrado ovlašteni revident za mehaničku otpornost i stabilnost građevine Ivan Tomašić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 730 s dodatnim zahtjevom za kontrolu izvedbenog projekta (planova armature i radioničkih nacrta čelične konstrukcije).
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Potvrda, KLASA: 351-03/17-04/141, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-2, od 16.02.2017. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda, 4004001/176/17JB (486), od 26.01.2017. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Potvrda, Broj: SUP-INV-84-17, od 26.01.2017. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Naš znak: VZ-10/17-P210/29, od 30.01.2017. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda, Broj: 511-21-04/5-53/5/2-17, od 30.01.2017. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Potvrda, KLASA: 540-02/17-05/1235, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-17-2, od 26.01.2017. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/17-07/0000328, URBROJ: 374-26-1-17-2, od 02.02.2017. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Odgovor, KLASA: 034-04/17-01/15, URBROJ: 525-10/0529-17-2, od 03.03.2017. godine.
h) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 4181, k.o. Belica, od 28.02.2017. godine, pod brojem 9807/2017.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUO Belica - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/04., 18/06., 7/12. i 14/15.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da se predmetni zahvat, prema kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina, nalazi u izdvojenom području obavljanja gospodarske djelatnosti oznake PG - poljoprivredno-gospodarska zona za uzgoj životinja i da je glavni projekt izrađen u skladu s provedbenim odredbama članka 93. i 94. Prostornog plana uređenja Općine Belica (Službeni glasnik Međimurske županije broj 4/04, 18/06, 7/12 i 14/15).
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu
g) građevina je priključena na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, te je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv nisu odazvale slijedeće stranke:
- MIRAN KRNJAK, HR-40319 BELICA, KRALJA TOMISLAVA 11
- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, HR-10000 ZAGREB, DEŽMANOVA ULICA 10
Stranka, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37, ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, HR-40000 Čakovec, dostavila je pisana izjašnjenja od 24.03.2017. godine iz kojeg proizlazi da na prikazani glavni i geodetski projekt nema primjedbe.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 16.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17.)
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
Cijeli  dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content