Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

NATJEČAJ za izbor direktora/ice društva REDEA d.o.o.

Datum objave: 24. ožujka 2017.

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Čakovec, Bana J. Jelačića 22, objavljuje

N A T J E Č A J

ZA IZBOR DIREKTORA/ICE DRUŠTVA REDEA d.o.o.

Kandidat/kinja za direktora/icu Društva mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
- magistar struke, VSS iz područja ekonomije, informatike ili politologije,
- najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećoj poziciji,
- najmanje 5 godina radnog iskustva na radu s međunarodno financiranim projektima,
- posjedovanje iskustva u pripremi i provedbi strateških dokumenata iz područja lokalnog i regionalnog razvoja,
- organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikativnost,
- aktivno poznavanje engleskog jezika,
- napredno poznavanje rada na računalu (office paketa),
- da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93,34/99,121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09),
- da izradi i prezentira četverogodišnji plan rada Društva.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:
- životopis u Europass formatu,
- domovnicu – elektronički zapis ili presliku,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika (kandidati na razgovor donose original dokumenta),
- dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od datuma objave natječaja,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta posjedovanja 5 godina radnog iskustva na radu s međunarodno financiranim projektima – ugovor o radu, odgovarajuće rješenje i sl. (preslika),
- dokaz o posjedovanju iskustva u pripremi i provedbi strateških dokumenata iz područja regionalnog razvoja (preslika),
- potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne stariju od 6 mjeseci (original ili ovjerena preslika),
- izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. ZTD-a (original ili ovjerena preslika),
- plan rada za razdoblje četverogodišnjeg mandata.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.
Nakon utvrđivanja zadovoljenja formalnih uvjeta natječaja, a u slučaju prijave većeg broja kandidata/kinja provest će se prethodna procjena sposobnosti kandidata/kinja (putem intervjua) uz obveznu obavijest kandidatima/kinjama o načinu i vremenu održavanja intervjua.
Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za direktora/icu društva REDEA d.o.o.“ zaključno do dana 10. travnja 2017. godine do 12 sati na adresu: Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., 40000 Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22 (do tog datuma i sata moraju pristići prijave na navedenu adresu bez obzira na način dostave).
Direktor/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.
Društvo zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content