REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000040
URBROJ: 2109/1-09-2/07-17-0007
Čakovec, 21.03.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPG MIRJAN DODLEK, HR-40319 BELICA, KRALJA TOMISLAVA 25
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune Rješenja za građenje, za:
– rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – rekonstrukciju skladišta poljoprivrednih proizvoda i dogradnju nadstrešnice, 3. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 5862 k.o. Belica (koja se formira od k.č.br. 5856/2, 5857/2, 5859/2, 5861, 5862, 5874, 5875/2 i 5876/2 k.o. Belica), po zahtjevu OPG MIRJAN DODLEK, Belica, Kralja Tomislava 25.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04. travnja 2017. godine, u 9,00 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba broj 9 – prizemno, kontakt tel. 040 374 – 265.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena i dopuna Rješenja za građenje može se izdati i ako se stranke ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.