Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije

Datum objave: 15. ožujka 2017.

KLASA: 112-01/17-03/01
URBROJ: 2109/1-07-17-01
Čakovec, 10.03.2017.
Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12 i 16/17), članka 5. i 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije upućuje

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije, na rok od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, na radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, poodručje društvenih znanosti
2. STRUČNI SURADNIK
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine,. područje društvenih znanosti
3. ADMINISTRATIVNI TAJNIK
Stručni uvjeti:
- srednja stručna spreme, ekonomske ili upravne struke ili završena gimnazija
Kandidati moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i moraju ispunjavati uvjete iz članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja
Prijave se podnose na adresu: Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – za prijam na stručno osposobljavanje, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na Zavodu za zapošljavanje.
Iznimno, osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim nazivom ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbomn članka 14. Zakona.
U prijavi na javni poziv kandidati moraju dostaviti:
- životopis (s navođenjem osobnih podataka: ime i prezime, datum rođenja, OIB, MBG, adresa stanovanja, kontakt te email adresa i naziv radnog mjesta za kojeg se podnosi prijava)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili svjedodžbe)
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Nepravovaljane i neuredne prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene.
Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na razgovor (intervju).
Nakon provedenog postupka i obavljenog razgovora, odluku o odabiru kandidata donosi pročelnik.
O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem telefona ili emaila.
Na Javni poziv se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Javni poziv će biti objavljen na stanicama Zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr)
PROČELNIK
Darko Radanović, mag.inf

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content