Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.

Datum objave: 24. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000010
URBROJ: 2109/1-09/4-17-0006
Prelog, 24.02.2017.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti , HR-40323 Prelog, Ulica Kralja Zvonimira 9
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine gospodarske namjene, pretežito komunalno servisne djelatnosti - centar za ponovnu uporabu, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 3947/6, 3948, 3949, 3951/1, 3951/2 i 4057/2 (novoformirana k.č.br. 4057/2) k.o. Prelog (Prelog, Gospodarska zona u Prelogu - Sjever).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.03.2017 od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, u Prelogu, Glavna 35, drugi kat (040/646-510).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Josip Sršan, ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content