REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000020
URBROJ: 2109/1-09-1/01-17-0006

Čakovec, 20.02.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – građenje magistralnog vodovoda Mohokos – Štrigova (VS ”Železna Gora” – Z.O. 22),
na katastarskim česticama u k.o. Železna Gora i k.o. Štrigova (lokacija Železna Gora -Grabrovnik).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.03.2017. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.