Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Poziv za predlaganje projekata/programa udruga civilnog društva za financijsku potporu iz Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu

Datum objave: 7. veljače 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 400-01/17-02/1
URBROJ: 2109/1-01-17-1
Čakovec, 7. veljače 2017.

Poziv za predlaganje projekata/programa udruga civilnog društva
za financijsku potporu iz Proračuna Međimurske županije
za 2017. godinu

1. PREDMET POZIVA I VRSTA FINANCIJSKE POTPORE
Predmet ovoga Poziva je raspodjela dijela proračunskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije namijenjenih za rad udruga civilnog društva registriranih na području Međimurske županije.
Na natječaj se svojim projektima mogu javiti udruge građana registrirane na području Međimurske županije koje svoju djelatnost usmjeravaju na provođenje projekata/programa kojima se zadovoljavaju potrebe njihovih članica i članova i društvene zajednice u cjelini, te koji su usmjereni na razvoj civilnog društva.
2. PODRUČJA AKTIVNOSTI
Projekt za koji udruga podnosi prijavu mora biti iz jednog od sljedećih područja aktivnosti:
2.1. zdravstva, socijalne skrbi, djece i mladih, te drugih socijalno osjetljivih skupina
2.2. humanitarne djelatnosti
2.3. odgoja, obrazovanja, razvoja i promoviranja vrijednosti građanskog društva, demokracije i civilnog društva
2.4. promicanje ljudskih prava i nacionalnih manjina
2.5. zaštite okoliša i prirode, očuvanje autohtonih vrsta, unapređenje kvalitete života, te drugih djelatnosti značajnih za stanovnike Međimurske županije
2.6. poljoprivreda (pčelarstvo, stočarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo, ratarstvo i ostale poljoprivredne djelatnosti) i šumarstvo.
3. OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU
Svaka udruga, koja djeluje u području u kojem prijavljuje projekt, ima pravo prijaviti jedan projekt/program.
Prijedlozi će biti uzeti u obzir za financiranje ako udruga udovoljava sljedećim općim uvjetima:
1. registrirana je i djeluje na području jedinice lokalne (regionalne) samouprave ili na području Međimurske županije, te je upisana u registar udruga
2. ne obavlja poslove iz djelokruga tijela državne uprave
3. područje aktivnosti u kojem se prijavljuje projekt treba biti sukladno cilju osnivanja udruge i predviđenim aktivnostima, što je razvidno iz Statuta udruge
4. obavlja djelatnost u skladu s nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima
5. udruga razvija partnerstvo s lokalnom i/ili područnom (regionalnom) samoupravom te drugim ustanovama i organizacijama
6. priloži dokaze o sufinanciranju od strane lokalne i/ili područne samouprave, drugih ustanova i organizacija (ako sufinanciranje postoji)
7. ako djelatnost udruge nije financirana posebnim propisima ili se u cijelosti ne financira iz drugih izvora
8. ako ima osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu projekta
9. ako vodi transparentno financijsko poslovanje
10. ako održava redovne Skupštine udruge
11. projekt koji udruga prijavljuje mora bit osmišljen tako da zadovoljava potrebe u zajednici, a ne isključivo strukovne potrebe svojih članica/članova.
4. ŠTO POZIVOM NIJE OBUHVAĆENO
4.1. Udruge koje nisu obuhvaćene ovim Pozivom:
• udruge čija se djelatnost financira po posebnim propisima (npr. Zakon o sportu, Zakon o Studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, itd.)
• udruge usmjerene vjerskim ciljevima i aktivnostima.
4.2. Projekti koji nisu obuhvaćeni ovim Pozivom:
• projekti usmjereni na političke i vjerske ciljeve i aktivnosti
• projekti za koje su potrebna velika financijska sredstva
• projekti koji su isključivo utemeljeni na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata
• projekti usmjereni na obavljanje aktivnosti koje se odnose isključivo na osnovnu djelatnost udruge
• projekti koje se odnose isključivo na jednokratne manifestacije (npr. izleti, hodočašća, posjete kinu, kazalištu i kulturnim ustanovama i sl.) u zemlji i inozemstvu
• projekti vezani uz potrebe u kulturi i drugi projekti financirani iz Proračuna Međimurske županije
5. PREDNOST U VREDNOVANJU PROJEKATA
Prednost u vrednovanju imat će projekti koji:
• uključuju volontere u projektne aktivnosti
• usmjeravaju aktivnosti na neku od sljedećih skupina: djecu i mlade u riziku, obitelj u riziku, starije i nemoćne osobe, dugotrajno nezaposlene i skupine u riziku od socijalne isključenosti
• provode mjere nacionalnih strategija, programa i planova (Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u RH, Nacionalna strategija za uključivanje Roma, Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece, Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti...).
6. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava mora sadržavati:
• Opisni obrazac projekta
• Obrazac proračuna projekta
• Izjava o partnerstvu
• Izjava o financiranim projektima udruge
• Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili njegova preslika) ili ispis ne stariji od 3 mjeseca od dana prijave na Javni poziv
• Financijsko izvješće za 2016.godinu.
7. NAČIN PRIJAVE
Prijava projekta mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 6. ovoga Poziva.
Udruge svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima.
Obrasci za prijavu nalaze se na internetskoj stranici www.medjimurska-zupanija.hr.
Prijavu treba dostaviti ili poslati poštom na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
R. Boškovića 2
40 000 Čakovec
uz napomenu:

„ Prijava projekata udruga civilnog društva za 2017. godinu“
i
(Navesti područje aktivnosti iz točke 2. za koji se prijavljuju.)

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovoga Poziva neće se razmatrati.
8. DODATNE INFORMACIJE U SVEZI OVOGA POZIVA
Za sva dodatna pojašnjenja u svezi Poziva udruge se mogu obratiti na e-mail: obrazovanje-kultura-sport@medjimurska-zupanija.hr, tel: 374 – 222 - za aktivnosti iz točke 2. (2.1.- 2.5..) , i gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr, tel: 374 – 231 - za aktivnosti iz točke 2. (2.6.)
Udruge kojima će biti odobrena financijska sredstva iz ovog Poziva, prije samog potpisivanja Ugovora, trebat će dostaviti Statut.
Ovaj se Poziv temelji na Zakonu o udrugama (NN 74/2014) i na Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015).
9. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava projekata udruga civilnog društva je 10. ožujak 2017. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
Prijave s poštanskim žigom nakon isteka roka neće se razmatrati.
10. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI
Međimurska županija neće razmatrati prijavu:
• koja nije dostavljena u propisanom roku
• koja nije potpuna ili sadrži odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Pozivom i dokumentacijom za prijavu
• koju podnese udruga koja Pozivom nije pozvana da podnese prijavu, što je razvidno iz Statuta udruge, odnosno ako su dostavljeni projekti koji nisu obuhvaćeni ovim Pozivom.
11. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROJEKATA
Pri odabiru projekata koji će dobiti potporu iz Proračuna Međimurske županije ocjenjivat će se kvaliteta projekta, korist za društvenu zajednicu i za razvoj civilnog društva na području cijele Međimurske županije, realan odnos troškova provođenja i očekivanih ishoda, suradnja s drugim udrugama, održivost projekta i inovativnost.
12. OBRASCI I DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU
Obrasci u obliku MS WORD (.doc)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content