Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta HOLDING GRUPA HREŠĆ d.o.o.

Datum objave: 13. siječnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000099
URBROJ: 2109/1-09/4-17-0008
Prelog, 13.01.2017.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HOLDING GRUPA HREŠĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge , HR-40323 Prelog, Sajmišna 1
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti - rekonstrukcija i dogradnja gospodarsko - industrijskog kompleksa - izmjena i dopuna, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 1820 k.o. Prelog (Prelog, Industrijska zona 12).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.01.2017 od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske Županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, drugi kat (040/646-510)..
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Josip Sršan, ing.građ.
 
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content