REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000112
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0006

Čakovec, 14.12.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VNUK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju proizvoda od plastike i druge usluge, HR-40313 Sveti Martin na Muri, Vrhovljan, Čakovečka 44
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju poslovne građevine – dogradnja nadstrešnice, 3. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 1233 k.o. Sveti Martin na Muri (Vrhovljan, Čakovečka 44).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2016. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.