Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam namještenika u radni odnos u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

Datum objave: 6. prosinca 2016.

KLASA: 112-03/16-03/9
URBROJ: 2109/1-06-16-1
Čakovec, 2.12.2016.
Na temelju članka 19. i 29., a u svezi članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) raspisuje se

O G L A S
za prijam namještenika u radni odnos u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na određeno vrijeme

1. ZAŠTITAR
1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca
UVJETI:
- srednja stručna sprema tehničke ili ekonomske struke
- dopuštenje policijske uprave za obavljanje poslova zaštite (zaštitarska licenca)
- najmanje 1 godina radnog staža na poslovima zaštite
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Služba se zasniva na određeno vrijeme od šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, uz obavezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12 i 33/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 143/02 i 33/05) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranicama Međimurske županije – www. medjimurska-zupanija. hr pobliže su navedeni poslovi zaštitara, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz da kandidat posjeduje dopuštenje policijske uprave za obavljanje poslova zaštite (zaštitarska licenca),
- dokaz o 1 godini radnog iskustva na poslovima zaštite,
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
- dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),
- vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona.
Prijave se podnose na adresu: Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – za prijam u radni odnos, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
ZA UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
Samostalna upravna referentica
Neda Šarić, dipl.iur.
 
Prilog:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content