Međimurska županija sa svojim stručnim službama te u suradnji sa institucijama koje se u svom djelokrugu rada bave problematikom i potrebama manjina sustavno predlaže programe i mjere za stanovništvo s ciljem ostvarivanja višeg standarda života cijele zajednice. Planiranim sredstvima provodi postupke za sufinanciranje programa i aktivnosti te pomaže u uključivanju društveno marginaliziranih skupina.

Potrebno je mijenjati svijet svih dionika u procesu te osobnom aktivacijom predstavnika nacionalnih manjina, osobito romske populacije, ukazati da žele biti integrirani u društvo i biti dio zajednice, a Županija će kao do sada biti potpora i posrednik u svim djelovanjima. Iako su izazovna vremena, to nam ne smije biti izlika, već motiv da sa još više truda i energije, stvaramo nova radna mjesta i otvaramo nova poduzeća i pogone. Iako Međimurje ima kvalitetni i stručni kadar širokog raspona, potrebno je cjeloživotno obrazovanje, edukacija i prekvalifikacija u ona zanimanja za koja je tržište rada iskazalo potrebu.