Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije

Datum objave: 2. prosinca 2016.

KLASA: 112-03/16-03/7
URBROJ: 2109/1-08-16-01
Čakovec, 30.11.2016.
Na temelju članka 3. stavka 3. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), u svezi članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, raspisuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK – KOORDINATOR/ICA EU PROJEKTA
- 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme, za nastavak provedbe projekta „On the move“ u sklopu programa Erasmus+Sport
UVJETI:
- magistar ili stručni specijalist društvene struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva u provođenju projekata europske unije
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- proaktivnost, sklonost radu u timu, organiziranost, komunikativnost te odgovornost i samostalnost u radu
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Služba se zasniva na određeno vrijeme, za nastavak provedbe projekta „On the move“ u sklopu programa Erasmus+Sport, na razdoblje od 6 mjeseci uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U-I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12 i 33/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 143/02 i 33/05) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).
Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranicama Međimurske županije – www. medjimurska-zupanija. hr pobliže su navedeni poslovi vezani uz rad na projektu, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Plaća se osigurava iz sredstava dobivenih za realizaciju projekta.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- motivacijsko pismo
- životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u Europass formatu,
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
- dokaz o stupnju obrazovanja (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi),
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu u provođenju projekata europske unije (uvjerenje poslodavca, odgovarajući ugovor i slično)
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),
- dokaz o znanju engleskog jezika u govoru i pismu
- dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije
- vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Preslike traženih dokaza ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid originalne dokumente.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona.
Prijave se podnose na adresu: Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – za prijam u službu, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Zavodu za zapošljavanje.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
PROČELNIK
Branko Sušec, prof.
Prilog:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content