Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

Datum objave: 7. studenoga 2016.

KLASA: 112-01/16-02/13
URBROJ: 2109/1-01-16-01
Čakovec, 28.10.2016.
Na temelju članka 53.a. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 I 61/11), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

1. Upravni odjel za gospodarske djelatnosti
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te slijedeće -
POSEBNE UVJETE:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, politološke ili druge društvene struke
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
- znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski)
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te slijedeće -
POSEBNE UVJETE:
- magistar ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
- položen državni stručni ispit
- znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski)
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu tražene struke.
Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uz pisanu prijavu, s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, svi kandidati obavezno prilažu:
- životopis,
- osobna iskaznica ili putovnica ili vojna iskaznica ili domovnica (izvornik ili preslika),
- dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (izvornik ili preslika),
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima (npr. ugovor o radu, rješenje o rasporedu i drugo iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godina na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslika),
- svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslika),
- dokaz o znanju najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski),
- vlastoručno pisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon donošenja rješenja o prijmu. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – s naznakom „Javni natječaj za pročelnike upravnih tijela Međimurske županije“
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Ž U P A N
Matija Posavec, mag.ing.
PRILOG:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content