REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000019
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0005

Čakovec, 27.10.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA STRAHONINEC, HR-40000 Čakovec, Strahoninec, Dravska 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – ulični koridor ulica UK1, UK2, UK3 i UK4 – područje između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca,
na katastarskim česticama u k.o. Strahoninec (lokacija – Strahoninec, područje između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.11.2016. godine od 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

 

Izvorni dokument (PDF)