Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - aglomeracije Mursko Središće (III. etapa)

Datum objave: 18. listopada 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000013
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007
Čakovec, 17.10.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Mursko Središće (III. etapa),
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Selnica, k.o. Zebanec (lokacija - grad Mursko Središće i naselja Peklenica, Gornji Zebanec, Donji Zebanec i Zebanec Selo),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt, oznake MS/201-III od 07.2016. godine, ovlašteni projektant Mario Šimić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1411 (HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o. za projektiranje HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 33, OIB 99799120072) MAPA 1.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Posebni uvjeti, KLASA: 612-07/15-03/40, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-04, od 28.12.2015. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/16-03/1204, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-16-2, od 14.01.2016. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-54/1/2-16, od 20.01.2016. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/21, URBROJ: 525-07/0375-16-2, od 18.01.2016. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/0138, URBROJ: 532-04-02-08/6-16-2, od 19.01.2016. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/16-08/9, URBROJ: 345-921-607-16-3, od 22.01.2016. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-16-180/03, od 26.01.2016. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/16-01/83, URBROJ: 376-10/PT-16-2 (HP), od 13.01.2016. godine
- Hrvatski Telekom d.d. – Izjava o položaju EKI, Oznaka: T43-1835432-16, od 20.05.2016. godine
- OT-Optima telekom d.d. – Izjava o pložaju EKI, Broj: OT-40-12/16, od 08.02.2016. godine
- VIPnet d.o.o. – Izjava o položaju infrastrukture, od 05.02.2016. godine
- INA-industrija nafte d.d. - Posebni uvjeti, Znak: 50308575/13-01-16/0085-0010/BK, od 15.01.2016. godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Razvoj i investicijsko planiranje - Posebni uvjeti, RK broj: 28/16, Znak: HŽI-1.3.2.SČT, od 17.02.2016. godine
- Plinacro d.o.o. - Očitovanje, KLASA: PL-16/0095/16/DM, URBROJ: K/DM-16-2, od 18.01.2016. godine da nema posebnih uvjeta
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/16-07/0087, URBROJ: 374-26-1-16-05, od 17.03.2016. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/16-09/1, URBROJ:2109-10-02-04-16-3, od 18.01.2016. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: OD-14/16-U-92/16, od 21.01.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 4004001/823/16JB (193), od 04.03.2016. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-44-16, od 19.01.2016. godine
- Grad Mursko Središće - Posebni uvjeti, KLASA: 021-05/16-01/46, URBROJ: 2109/11-16-01/5-02, od 15.01.2016. godine
- Općina Selnica - Posebni uvjeti, KLASA: 363-01/16-01/1, URBROJ: 2109-15-16-02, od 19.02.2016. godine, nema posebnih uvjeta
III. Idejnim projektom i ovom lokacijskom dozvolom predviđeno je ishođenje dozvola i rekonstrukciju vodovodne mreže realizirati u dvije faze:
I Faza - rekonstrukcija vodovodne mreže grada Mursko Središće, te rekonstrukcija spojnog cjevovoda Peklenica - Mursko Središće
II Faza - rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Zebanec Selo, Donji Zebanec i Gornji Zebanec, te rekonstrukcija spojnog cjevovoda Donji Zebanec
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 03.08.2016. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Mursko Središće (III. etapa),
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Selnica, k.o. Zebanec (lokacija - grad Mursko Središće i naselja Peklenica, Gornji Zebanec, Donji Zebanec i Zebanec Selo), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je Rješenje Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-612-07/15-03/38, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-04, od 28.12.2015. godine iz kojeg proizlazi da je zahvat u prostoru, rekonstrukcija vodovodne mreže s područja aglomeracije Mursko Središće, prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
c) priložen je Poziv na interes Republike Hrvatske za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Mursko Središće (III. etapa). Odredbom članka 22. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/12, 56/13) propisano je da je građenje i održavanje građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju od interesa za Republiku Hrvatsku
d) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta br. MS/201-III o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake br. MS/201-III, od srpnja 2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Mariu Šimiću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1411.
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
f) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
Postojeća vodovodna mreža koja se rekonstruira dokazuje se Uporabnim dozvolama koje prileže spisu predmeta.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPUG Mursko Središće - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04. i 15/15.
- PPUO Selnica - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07., 9/14. i 10/15.
- UPU Grada Mursko Središće - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/07., 3/12. i 1/16.
- DPU dijela centra u Murskom Središću "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/01.
- DPU gospodarske zone Brezje u Mursko Središće - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 27/10. i 16/14.
- DPU gospodarske zone istočno od D 209 - Mursko Središće "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/12.
- DPU područja centra u Zebanec Selu "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07..
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je idejni projekt izrađen u skladu s provedbenim odredbama navedenih prostornih i detaljnih planova.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole javnim pozivom pozvane su na uvid u spis predmeta. Javni poziv pravilno je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog Upravnog odjela i izložen na trasi predmetnog zahvata. Uvidu u spis predmeta nije se odazvala niti jedna stranka.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 25.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
 
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content