Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole - rekonstrukcija državne ceste DC3 dionica Donji Pustakovec-Mala Subotica-Štefanec

Datum objave: 11. listopada 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000018
URBROJ: 2109/1-09/02-16-0004
Čakovec, 10.10.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu trgovačkog društva Inženjerskom projektnom zavodu d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB: 94810978461, kao opunomoćenika investitora Hrvatskih cesta društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, na temelju članka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

RJEŠENJE O PRODULJENJU VAŽENJA
LOKACIJSKE DOZVOLE

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: rekonstrukcija državne ceste DC3 dionica Donji Pustakovec-Mala Subotica-Štefanec, duljine 9,20 km na česticama zemljišta u k.o. Benkovec, k.o. Donji Pustakovec, k.o. Ivanovec, k.o. Jurčevec, k.o. Mala Subotica, k.o. Palovec, k.o. Pribislavec, k.o. Strelec, k.o. Štefanec na područjima Općine Donji Kraljevec, Općine Mala Subotica i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji, KLASA: UP/I-350-05/14-01/000017, URBROJ: 2109/1-09-1/01-14-0008, od 21.10.2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 18.11.2014. godine, produljuje se za još dvije godine od dana utvrđene pravomoćnosti osnovne lokacijske dozvole, odnosno do 18. studenoga 2018. godine.
OBRAZLOŽENJE
Inženjerski projektni zavod d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB: 94810978461, kao opunomoćenik Hrvatskih cesta društva s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 07.10.2016. godine izdavanje rješenja o produljenju važenja lokacijske dozvole.
Postupajući po zahtjevu izvršen je uvid u spis predmeta lokacijske dozvole, kao i u prostorne planove unutar čijeg obuhvata se planira namjeravani zahvat u prostoru, te je utvrđeno da se u konkretnom slučaju nisu promijenili utvrđeni uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana, odnosno zahvat u prostoru odobren izdanom lokacijskom dozvolom sukladan je i sada
važećim prostornim planovima, slijedom čega proizlazi da su ispunjeni uvjeti za primjenu odredbe članka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju, pa je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
PRIVREMENI PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content