Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Lokacijska dozvola - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru

Datum objave: 30. rujna 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007
Čakovec, 28.09.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru,
na građevnoj čestici k.č.br. 5730 k.o. Mursko Središće (koja se formira od k.č.br. 5732, 5730, 5729, 5728, 5727, 5722/3, 5722/1 k.o. Mursko Središće za građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) i na katastarskim česticama k.č.br. 5731, 5737/2, 7070/2, 5666, 5659, 5689 5656, 5655, 5654, 5653, 5652, 5651, 5650, 5649, 5648 7080/6 k.o. Mursko Središće i k.č.br. 1477, 1476, 1475, 1474, 1471, 1470, 116, 1997 k.o. Peklenica (za građenje pristupnog puta i ispusnog cjevovoda), (lokacija - Mursko Središće - Peklenica),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt – građevinski, oznake 50-13/I od 06.2016. godine, ovlašteni projektant Tomislav Horvat, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4015 (PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) MAPA 1/2
2. idejni projekt – arhitektonski, oznake 50-13/I od 06.2016. godine, ovlašteni projektant Renata Vlahek, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 462 (PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i
trgovinu HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) - MAPA 1/2
3. idejni projekt – elektrotehnički, oznake 50-13/I od 06.2016. godine, ovlašteni projektant Pero Ćurić, ing.el., broj ovlaštenja E 893 (PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) - MAPA 1/2
4. geodetski projekt, oznake 036/16 od 06.2016. godine, ovlašteni geodeta Rajko Horvat, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 12 (GEOBIRO, društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske djelatnosti HR-40000 Čakovec, Nikole Pavića 4, OIB 25569749534) - MAPA 2.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-54/6/2-16, od 08.02.2016. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/16-09/15, URBROJ: 2109-10-02-04-16-3, od 12.02.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 4004001/723/16JB (961), od 29.02.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec – Prethodna elektroenergetska suglasnost, Broj: 400400-160172-0011, Ur. broj: 400400101/728/16BT, od 01.03.2016. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/16-07/0529, URBROJ: 374-26-1-16-07, od 11.05.2016. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/16-01/591, URBROJ: 376-10/MS2-16-2 (HP), od 08.02.2016. godine
- Hrvatski Telekom d.d. – Izjava o položaju EKI, Oznaka: T44-527014-16, od 15.02.2016. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/16-03/1226, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-16-2, od 09.02.2016. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/93, URBROJ: 525-07/0377-16-2, od 08.02.2016. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša – Uvjeti zaštite prirode, KLASA: 612-07/16-03/10, URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-02, od 18.04.2016. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-16-1706/02, od 07.03.2016. godine
- Savjetodavna služba - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-01/57, URBROJ: 367-07-01-16-2-MV, od 25.04.2016. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-125-16, od 04.02.2016. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: OD-35/16-U-194/16, od 08.02.2016. godine
- Grad Mursko Središće - Posebni uvjeti, KLASA: 021-05/16-01/2211, URBROJ: 2109/11-16-01/5-02, od 21.09.2016. godine.
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 03.08.2016. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru,
na građevnoj čestici k.č.br. 5730 k.o. Mursko Središće (koja se formira od k.č.br. 5732, 5730, 5729, 5728, 5727, 5722/3, 5722/1 k.o. Mursko Središće za građenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) i na katastarskim česticama k.č.br. 5731, 5737/2, 7070/2, 5666, 5659, 5689 5656, 5655, 5654, 5653, 5652, 5651, 5650, 5649, 5648 7080/6 k.o. Mursko Središće i k.č.br. 1477, 1476, 1475, 1474, 1471, 1470, 116, 1997 k.o. Peklenica (za građenje pristupnog puta i ispusnog cjevovoda), (lokacija - Mursko Središće - Peklenica),
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/15-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12, od 14. prosinca 2015. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
c) priložen je Poziv na interes Republike Hrvatske za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru. Odredbom članka 22. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/12, 56/13) propisano je da je građenje i održavanje građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju od interesa za Republiku Hrvatsku
d) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake 50-31/I, od 28.06.2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Tomislavu Horvatu, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4015.
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
f) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPUG Mursko Središće - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04. i 15/15..
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je idejni projekt izrađen u skladu s provedbenim odredbama članka 162. i 163. Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/04 i 15/15).
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka iako je javni poziv pravilno objavljen na oglasnoj ploči Upravnog odjela i na njegovim mrežnim stranicama, te izložen na građevnoj čestici i trasi predmetnog zahvata.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content