REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000012
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0005

Čakovec, 15.09.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i ispustom u rijeku Muru,
na katastarskim česticama k.č.br. 5732, 5731, 5730, 5729, 5728, 5727, 5722/3, 5722/1, 5737/2, 7070/2, 5666, 5659, 5689 5656, 5655, 5654, 5653, 5652, 5651, 5650, 5649, 5648 7080/6 k.o. Mursko Središće i k.č.br. 1477, 1476, 1475, 1474, 1471, 1470, 116, 1997 k.o. Peklenica (lokacija – Mursko Središće – Peklenica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.09.2016. godine od 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

Izvorni dokument (PDF)