Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Produljenje važenja Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukcija državne ceste D209 dionica Mursko Središće-Slemenice

Datum objave: 12. rujna 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000015
URBROJ: 2109/1-09/02-16-0003
Čakovec, 08.09.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu kojeg su podnijele Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po opunomoćeniku VIA PLAN d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, na temelju članka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

RJEŠENJE O PRODULJENJU VAŽENJA
LOKACIJSKE DOZVOLE

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: rekonstrukcija državne ceste D209 dionica Mursko Središće-Slemenice, duljine 7,69 km, na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Zebanec, k.o. Štrukovec, k.o. Zasadbreg, k.o. Žiškovec, k.o. Mačkovec, na području Grada Mursko Središće i Grada Čakovca, KLASA: UP/I-350-05/14-01/10, URBROJ: 2109/1-09/1-14-7 od 27. kolovoza 2014. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, pravomoćna dana 19. rujna 2014. godine, produljuje se za još dvije godine od dana utvrđene pravomoćnosti osnovne lokacijske dozvole, odnosno do 19. rujna 2018. godine.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj zahtjeva Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, putem opunomoćenika VIA PLAN d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 07.09.2016. godine izdavanje rješenja o produljenju važenja lokacijske dozvole navedene u izreci ovog rješenja koja je postala pravomoćna dana 19. rujna 2014. godine.
Postupajući po zahtjevu izvršen je uvid u spis predmeta lokacijske dozvole, kao i u prostorne planove unutar čijeg obuhvata se planira namjeravani zahvat u prostoru, te je utvrđeno da se u konkretnom slučaju nisu promijenili utvrđeni uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana, slijedom čega su ispunjeni uvjeti za primjenu odredbe članka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju, pa je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
PRIVREMENI PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content