Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - građenje i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - aglomeracija Mursko Središće

Datum objave: 8. kolovoza 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008
Čakovec, 04.08.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- građenje i rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - aglomeracija Mursko Središće (I. etapa),
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Gornji Kraljevec, k.o. Križovec, k.o. Vratišinec, k.o. Selnica i k.o. Zebanec (lokacija - Mursko Središće, Peklenica, Gornji Kraljevec, Vratišinec i dio naselja Selnica),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt oznake MS/201-I od 05.2016. godine, ovlašteni projektant Mario Šimić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1411 (HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o. zaprojektiranje HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 33, OIB 99799120072) MAPA 1
2. geodetski projekt oznake 33/15 od 02.2016. godine, ovlašteni geodeta Zorana Filak, dipl. ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje HR-10000 Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) MAPA 2
3. geodetski projekt oznake 34/15 od 02.2016. godine, ovlašteni geodeta Zorana Filak, dipl. ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje HR-10000 Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) MAPA 2
4. geodetski projekt oznake 35/15 od 04.2016. godine, ovlašteni geodeta Zorana Filak, dipl. ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje HR-10000 Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) MAPA 2
5. geodetski projekt oznake 36/15 od 02.2016. godine, ovlašteni geodeta Zorana Filak, dipl. ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje HR-10000 Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) MAPA 2
6. geodetski projekt oznake 40/15 od 02.2016. godine, ovlašteni geodeta Zorana Filak, dipl. ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje HR-10000 Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) MAPA 2
7. geodetski projekt oznake 41/15 od 02.2016. godine, ovlašteni geodeta Zorana Filak, dipl. ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje HR-10000 Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) MAPA 2.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-58/53/2-15, od 28.10.2015. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/15-03/2079, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-15-2, od 27.10.2015. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/15-01/713, URBROJ: 525-07/0375-15-2, od 27.10.2015. godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o. - Mišljenje, RK broj: 1015/15, od 02.12.2015. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/15-08/451, URBROJ: 345-921-607-15-5, od 27.11.2015. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-15-6095/03, od 03.11.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/15-07/5006, URBROJ: 374-26-1-15-07, od 18.03.2016. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/15-23/6074, URBROJ: 532-04-02-08/6-15-2, od 26.11.2015. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Posebni uvjeti, KLASA: 351-01/15-03/13, URBROJ: 2109/1-09-3-/01-15-02, od 28.10.2015. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/15-01/4889, URBROJ: 376-10/ZS-15-2 (HP), od 22.10.2015. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/15-09/200, URBROJ: 2109-10-03-04-16-3, od 12.01.2016. godine
- INA-industrija nafte d.d. - Posebni uvjeti, Znak: Re: 50308575/22-10-15/1554-469/BK, od 04.11.2015. godine
- Plinacro d.o.o. - Posebni uvjeti, KLASA: PL-15/3614/15/BM, URBROJ: K/DM-15-2, od 29.10.2015. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 4004001/3314/15JB, (6445), od 16.11.2015. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, BROJ: SUP-INV-1024-15, od 02.11.2015. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: OD-228/15-U, od 10.11.2015. godine
- Grad Mursko Središće - Posebni uvjeti, KLASA: 021-05/15-01/2122, URBROJ: 2109/11-15-01/1-1, od 19.11.2015. godine
- Općina Selnica - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-363-03/15-01/25, URBROJ: 2109-15-16-02, od 19.02.2016. godine
- Općina Vratašinec - Suglasnost, KLASA: 021-05/16-01/362, URBROJ: 2109/19-16-01, od 03.03.2016. godine
- Hrvatski Telekom d.d. - Posebni uvjeti, oznaka: T44-4045526-15, od 30.11.2015. god.
- VIPnet d.o.o. - Izjava, od 29.10.2015. godine
- OT-Optima telekom d.d. - Obavijest, broj: OT-1-1760/15, od 03.11.2015. godine.
III. Idejnim projektom je predviđeno da se građenje I. etape aglomeracije Mursko Središće realizira po fazama (po administrativnim cjelinama) na slijedeći način:
1. Faza - Mursko Središće (komponente A1, B1, B2, B3),
2. Faza - dio naselja Selnica (komponenta A2)
3. Faza - Peklenica (komponenta A3)
4. Faza - Vratišinec (komponenta A4)
5. Faza - Gornji Kraljevec (komponenta A5)
Za svaku pojedinu fazu može se ishoditi zasebna građevinska i uporabna dozvola.
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju , HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 30.05.2016. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - aglomeracija Mursko Središće (I. etapa),
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Gornji Kraljevec, k.o. Križovec, k.o. Vratišinec, k.o. Selnica i k.o. Zebanec (lokacija - Mursko Središće, Peklenica, Gornji Kraljevec, Vratišinec i dio naselja Selnica), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
b) priloženo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/15-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12, od 14. prosinca 2015. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
c) priložen je dokaz legalnosti - Uporabne dozvole za dio kanalizacijske mreže koja se rekonstruira
d) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake MS/201-I, od 05.2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Mariu Šimiću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1411.
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
f) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPUG Mursko Središće - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04. i 15/15.
- PPUO Selnica - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07., 9/14. i 10/15.
- PPUO Vratišinec - I. ID Službeni glasnik Međimurske županije broj 14/04 i 10/12
- UPU Grada Mursko Središće - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/07., 3/12. i 1/16.
- DPU privredne zone Mursko Središće - II.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/01., 1/05. i 16/14.
- DPU zone stanovanja i privrede - Istarsko naselje u Murskom Središću - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/01. i 3/03.
- DPU dijela centra u Murskom Središću "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/01.
- DPU Ulice Sitnice - Mursko Središće "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/06.
- DPU gospodarske zone istočno od D 209 - Mursko Središće "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/12.
- DPU gospodarske zone Peklenica "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/08.
- DPU gospodarske zone Brezje u Mursko Središće - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 27/10. i 16/14.
- DPU područja "Štučec" u Selnici "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13
- DPU poslovne zone zapadno od državne ceste D 209 u Murskom Središću "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04..
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/04, 15/15), Prostornog plana uređenja Općine Selnica (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/07, 9/14, 10/15), Prostornog plana uređenja Općine Vratišinec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 14/04, 10/12), te provedbenim odredbama navedenih detaljnih planova uređenja.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen,
f) stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole javnim pozivom pozvane su na uvid u spis predmeta. Javni poziv pravilno je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog Upravnog odjela i izložen na trasi predmetnog zahvata. Uvidu u spis predmeta nije se odazvala niti jedna stranka.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 25.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content