REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0005
Čakovec, 10.06.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju , HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Mursko Središće (I etapa), 2. skupine,
na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Gornji Kraljevec, k.o. Vtatišinec, k.o. Selnica (lokacija – Mursko Središće, Peklenica, Gornji Kraljevec, Vratišinec i dio naselja Selnica)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.07.2016. godine od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.