Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada - UO za prostorno uređenje

Datum objave: 12. svibnja 2016.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12 i 143/13) određeni su uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.
Pod nezakonito izgrađenom zgradom u smislu tog Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene  bez akta za građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotgrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova najmanje jedne etaže, te zgrada koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011, uz uvjet da je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, o čemu tijelu nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.
Pod uvjetima i u postupku propisanim tim Zakonom ozakonjuje se nezakonito izgrađena zgrada u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja tog Zakona, na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju, odnosno na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju (ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva), te nezakonito izgrađena zgrada izgrađena protivno prostornom planu, ako njezino ozakonjenje nije isključeno člankom 6. tog Zakona.
Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.
Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu. Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i nakon isteka tog ne može se više podnijeti.
Rješenje o izvedenom stanju se po provedenom upravnom postupku donosi ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva za jednu ili više nezakonito izgrađenih zgrada na jednoj i/ili više katastarskih čestica.
Prije donošenja rješenja podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade, dužni su platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste. Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi koje po službenoj dužnosti donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju sukladno Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Narodne novine broj 98/12).
Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po izvršnosti tog rješenja platiti komunalni i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.
Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.
Završena zgrada, odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedneom stanju smatra se u smislu posebnog zakona postojećom građevinom, te se sukladno posebnim propisima može rabiti, rekonstruirati, priključiti na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content