Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

II. IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE - izgradnja kanalizacijskog sustava „Sveti Martin na Muri“

Datum objave: 25. travnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000003
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0009
Čakovec, 21.04.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

II. IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/07-01/391, URBROJ: 2109/1-13/2-09-15, od 09. siječnja 2009. godine, pravomoćna s danom 11. veljače 2009. godine, Rješenje o produženju lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/11-02/3, URBROJ: 2109/1-13/2-11-02 od 14. siječnja 2011. godine, pravomoćno s danom 30. siječnja 2011. godine i Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/12-01/81, URBROJ: 2109/1-13/2-13-4, od 14. siječnja 2013. godine, pravomoćna s danom 31. siječnja 2013. godine, kojom dozvolom je odobren zahvat u prostoru za izgradnju kanalizacijskog sustava „Sveti Martin na Muri“, koji obuhvaća izgradnju razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Hlapičina, Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Čestijanec i Gradiščak, mijenja se i glasi:
Ovom II. Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole odobrava se zahvat u prostoru za:
- izgradnju kanalizacijskog sustava „Sveti Martin na Muri“ koji obuhvaća izgradnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Hlapičina, Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Čestijanec i Gradiščak,
na katastarskim česticama u k.o. Sveti Martin na Muri, k.o. Hlapičina, k.o. Gradiščak, k.o. Mursko Središće, te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio ove dozvole i to:
- idejni projekt - izmjene i dopune, oznake I-1531/14 od veljače 2016. godine, ovlašteni projektant Ivana Garić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3821, izrađen u Hidroing d.o.o., HR-31000 Osijek, Tadije Smičiklasa 1
II. Posebni uvjeti javnopravnih tijela i osoba određenih prema posebnim propisima koji su pribavljeni za II. izmjenu i dopunu lokacijske dozvole:
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-58/25/2-15, od 19.05.2015. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/15-09/81, URBROJ: 2109-10-03-04-15-3, od 19.05.2015. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj: 400400102/1915/15H, 3402, od 24.06.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Posebni uvjeti, KLASA: 325-01/15-07/2317, URBROJ: 374-26-1-15-05, od 09.09.2015. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/15-01/2153, URBROJ: 376-10/PT-15-2 (HP), od 11.05.2015. godine
- Hrvatski Telekom d.d. – Izjava o položaju EKI, Broj: T44-1695990-15, od 19.05.2015. godine
- KDS d.o.o. - Suglasnost, Broj: 50/2015, od 14.05.2015. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/15-03/2036, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-15-2, od 22.05.2015. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/15-23/2807, URBROJ: 532-04-02-08/6-15-2, od 18.06.2015. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-08-5591/06, od 25.05.2015. godine
- Savjetodavna služba, Zagreb, Savska cesta 41 - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/15-01/83, URBROJ: 367-07-01-15-2MV, od 16.07.2015. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-496-15, od 02.06.2015. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: OD-104/15-U, 705/15, od 13.05.2015. godine
- Općina Sveti Martin na Muri - Suglasnost, KLASA: 325-01/15-01/16, URBROJ: 2109-17/15-01/24, od 13.05.2015. godine
- Grad Mursko Središće - Izjašnjenje, KLASA: 363-01/15-01/746, URBROJ: 2109/11-15-3/2-02, od 03.06.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu – Rješenje, KLASA: UP/I-325-01/16-07/1628, URBROJ: 374-26-1-16-03, od 19.04.2016. godine.
III. Idejnim projektom – izmjena i dopuna predviđena je fazna gradnja predmetnog zahvata na slijedeći način:
I. FAZA – kanalizacijska mreža naselje Hlapičina
II. FAZA – kanalizacijska mreža naselje Marof
III. FAZA – kanalizacijska mreža naselja Žabnik
IV. FAZA – kanalizacijska mreža naselja Vrhovljan
V. FAZA – kanalizacijska mreža naselja Sveti Martin na Muri
VI. FAZA – kanalizacijska mreža naselja Brezovec
VII. FAZA – kanalizacijska mreža naselja Jurovec
VIII. FAZA – kanalizacijska mreža naselja Lapšina
IX. FAZA – kanalizacijska mreža naselja Čestijanec
X. FAZA – kanalizacijska mreža naselja Gradiščak – istočni dio
XI. FAZA – kanalizacijska mreža naselja Gradiščak – zapadni dio
Građevinska i uporabna dozvola može se ishoditi zasebno za svaku fazu, za više faza ili jedinstvena građevinska i uporabna dozvola za sve faze, uz poštivanje uvjetnih faza što je detaljno obrađeno u idejnom projektu.
IV. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 10.03.2016. godine izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za:
- izgradnju kanalizacijskog sustava „Sveti Martin na Muri“ koji obuhvaća izgradnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Hlapičina, Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Čestijanec i Gradiščak,
na katastarskim česticama u k.o. Sveti Martin na Muri, k.o. Hlapičina, k.o. Gradiščak, k.o. Mursko Središće, iz točke I. izreke ove dozvole.
Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole odobrava se zahvat u prostoru za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda Sveti Martin na Muri s priključenjem na kanalizacijski sustav Mursko Središće i odvodnjom na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće. Predmetni zahvat sastavni je dio aglomeracije Mursko Središće.
Kanalizacijski sustav odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda Sveti Martin na Muri obuhvaća naselja Hlapičina, Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Čestijanec i Gradiščak, a čine ga kanalizacijski kolektori sa sekundarnim krakovima dužine cca 31.710,00 m i 23 crpne stanice s pripadajućim tlačnim kanalizacijskim cjevovodima ukupne dužine cca 9.330,00 m.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole
b) priložena je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/07-01/391, URBROJ: 2109/1-13/2-09-15, od 09. siječnja 2009. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, pravomoćna s danom 11. veljače 2009. godine, Rješenje o produženju lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/11-02/3, URBROJ: 2109/1-13/2-11-02 od 14. siječnja 2011., izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, pravomoćno s danom 30. siječnja 2011. godine, Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/12-01/81, URBROJ: 2109/1-13/2-13-4, od 14. siječnja 2013. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije, pravomoćno s danom 31. siječnja 2013. godine i Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/13-01/4, URBROJ: UP/I-2109/1-09/2-15-05, od 31. ožujka 2015. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije
c) priloženo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/15-08/143, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-12, od 14. prosinca 2015. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće, u čijem sastavu je i kanalizacijski sustav Sveti Martin na Muri, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
d) za namjeravani zahvat priložen je Poziv na interes Republike Hrvatske, broj: SUP-INV-461-2016 od 07.03.2016. godine
e) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake I-1531/14-2, od veljače 2016. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Ivani Garić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3821
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela navedeni u točki II. izreke ove dozvole
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUO Sveti Martin na Muri - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 11/07., 18/11. i 2/12.
- PPUG Mursko Središće - I.ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04. i 15/15.
- DPU Ulica hrvatskih branitelja - Sveti Martin na Muri "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/07.
- UPU centra u Svetom Martinu na Muri "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/13.
- DPU Murske ulice u Svetom Martinu na Muri "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8A/10. i 23/10..
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je idejni projekt izrađen u skladu s provedbenim odredbama članka 105. - 107. Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik međimurske županije broj 7/05, 11/07, 18/11, 2/12), provedbenim odredbama članka 162. - 165. Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/04, 15/15), te provedbenim odredbama navedenih detaljnih planova.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) stranke u postupku izdavanja izmjene i dopne lokacijske dozvole javnim pozivom pozvane su na uvid u spis predmeta. Javni poziv pravilno je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog Upravnog odjela i izložen na trasi predmetnog zahvata. Uvidu u spis predmeta odazvala se slijedeća stranka i dala izjavu:
- MARIJA JALŠOVEC, HR-40313 Sveti Martin na Muri, Gradišćak 51A, za k.č.br. 1104 k.o. Gradiščak izjavila je da nema primjedbe na građenje kanalizacijske mreže kako je prikazano u idejnom projektu.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja plaćena je u iznosu od 25.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
 
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content