Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donja Dubrava

Datum objave: 21. travnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000005
URBROJ: 2109/1-09/4-16-0007
Prelog, 19.04.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donja Dubrava s pristupnom cestom,
na građevnoj čestici k.č.br.4272/3 i katastarskim česticama 4277/2, 4272/6, 6071, 3110 k.o. Donja Dubrava (Donja Dubrava, izvan granica građevinskog područja naselja),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt oznake 50-13/II od 10.2015. godine, ovlašteni projektant TOMISLAV HORVAT, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4015 (PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694) 1/2
2. geodetski projekt oznake 011/16 od 03.2016. godine, ovlašteni geodeta RAJKO HORVAT, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 12 (GEOBIRO, društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske djelatnosti HR-40000 Čakovec, Nikole Pavića 4, OIB 25569749534) 2.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/15-08/131, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-13, od 30.10.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/15-07/5311, URBROJ: 374-26-1-09, od 31.12.2015. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/15-03/2085, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-15-2, od 12.11.2015. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-58/58/2-15, -, od 09.11.2015. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/12-09/251, URBROJ: 2109-10-03-04-16-4, od 12.01.2016. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/15-01/766, URBROJ: 525-07/0375-15-2, od 16.11.2015. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/15-01/5257, URBROJ: 376-10/ZS-15-2 (HP), od 11.11.2015. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj: 4004001/3290/15JB, -, od 18.11.2015. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Suglasnost, Broj: 400400101/3393/15BT, -, od 30.11.2015. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, broj: SUP-INV-1059-15, -, od 11.11.2015. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, znak: VZ-231/15-U, -, od 12.11.2015. godine
- Htvatski telekom d.d. - Posebni uvjeti, oznaka: T44-3961137-15, -, od 19.11.2015. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Posebni uvjeti, KLASA: 612-07/16-03/9, URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-02, od 12.04.2016. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/2130, URBROJ: 532-04-02-08/6-16-2, od 18.04.2016. godine.
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 07.04.2016. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donja Dubrava s pristupnom cestom,
na građevnoj čestici k.č.br.4272/3 i katastarskim česticama 4277/2, 4272/6, 6071, 3110 k.o. Donja Dubrava (Donja Dubrava, izvan granica građevinskog područja naselja), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti Idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, broj izjave: 50-13/II od 12.4.2016. godine, izdana po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Tomislavu Horvatu, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4015
c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
d) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
e) priloženo je rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš iz točke II. alineja prva izreke ove lokacijske dozvole.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPUO Donja Dubrava - II. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/05., 19/08. i 3/15..
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to grafičkim i tekstualnim dijelom navedenog plana, članak 148. odredbi za provođenje plana.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana,
f) podnositelj zahtjeva priložio je zahtjevu pisano očitovanje stranke u postupku:
- Državni ured za upravljanje državnom imovinom HR-10000 Zagreb, Dežmanova 10, OIB 21517370020, za k.č.br. 4272/3 k.o. Donja Dubrava - kao stranka u postupku, izdao je suglasnost KLASA: 940-01/16-03/100, URBROJ: 536-05/03-2016-02 od 20.01.2016. godine, u svrhu korištenja geodetskog projekta za formiranje čestice u svrhu ishođenja lokacijske dozvole, temeljem idejnog projekta oznake 50-13/II, izrađenog od projektantskog ureda PRONING-DHI d.o.o. Zagreb, Račkoga 3. Navedeni idejni projekt je sastavni dio ove lokacijske dozvole.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 15.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content