Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Izdana GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Grad Prelog

Datum objave: 19. travnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000013
URBROJ: 2109/1-09/4-16-0008
Prelog, 15.04.2016.
Reg.br.: 172/2016
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD PRELOG HR-40323 Prelog, Glavna 35, OIB 55624885874 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru GRAD PRELOG HR-40323 Prelog, Glavna 35, OIB 55624885874 :
- građenje građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti - kompleks ugostiteljsko - turističkih građevina, koji se sastoji od caffe bara, sanitarna grupa za javno korištenje, priručno parkiralište isključivo za dostavu - 9 parkirališnih mjesta, otvorena sportska igrališta - 2 igrališta za odbojku na pijesku i 2 igrališta za boćanje, dječje igralište, pješačke staze i zelene površine, 2. skupine,
na građevnoj čestici koja se sastoji od k.č.br. 8030/12 i 8030/18 k.o. Prelog (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, Sportsko-rekreacijska zona Prelog, građevinska čestice broj 3 prema Detaljnom planu uređenja Sportsko - rekreacijske zone u Prelogu, "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/13.),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake ARH-10/2015, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant, Bojan Perhoč, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 779, a sadržava:
1. arhitektonski projekt oznake ARH - 10/2015 od 11.2015. godine, ovlašteni projektant Bojan Perhoč, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 779 (URBIA d.o.o. za urbanizam i arhitekturu HR-40000 Čakovec, I.G.Kovačića 10, OIB 38235822242) - KNJIGA 1
2. građevinski projekt, konstrukterski projekt oznake GPG-2015-UO1 od 11.2015. godine, ovlašteni projektant DAMIR DRVENKAR, ing.građ., broj ovlaštenja G 987 (ABRA društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, dizajn i umjetnost HR-48000 Koprivnica, Braće Radića 8, OIB 16122684880) - KNJIGA 2
3. građevinski projekt vodovod i kanalizacija oznake NI-218/2015-H od 12.2015. godine, ovlašteni projektant BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ., broj ovlaštenja G 1400 (NORD – ING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor HR-40000 Čakovec, Uska 1, OIB 14231137924) - KNJIGA 3
4. elektrotehnički projekt oznake 108/15 od 11.2015. godine, ovlašteni projektant Davorin Telebar, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 31 (METROND društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor HR-40000 Pribislavec, Dr. Ante Starčevića 82, OIB 13813794589) - KNJIGA 4
5. strojarski projekt oznake 585-2015 od 11.2015. godine, ovlašteni projektant TOMISLAV DIVJAK, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 421 (TOMIS društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor HR-42000 Varaždin, Eugena Kvaternika 15, OIB 05963033942) - KNJIGA 5
6. geodetski projekt oznake 272/2015 od 03.2016. godine, ovlašteni projektant SANDRA MIHAJLOVIĆ, mag.ing.geod. et geo, broj ovlaštenja Geo 1027 (GEO-M društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske djelatnosti HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 3, OIB 19301771656) - KNJIGA 6.
II. Prije bilo kakvih intervencija uređenja i gradnje, potrebno je ukloniti sve postojeće građevine visokogradnje i individualnu instalacijsku opremu, osim zgrade caffe bara, kao i sve montažne gradnje za stacionarni boravak (kamp kućice, drvenjara i slično) s čitave površine čestice, kao i betonske površine na tlu, koje se ne uklapaju u planiranu organizaciju prostora, ukloniti vrtno bilje – ljetnice, trajnice, živicu, neautohtono ukrasno grmlje, i druge netipične biljke.
III. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
IV. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor GRAD PRELOG HR-40323 Prelog, Glavna 35, OIB 55624885874 , je zatražio podneskom zaprimljenim dana 22.02.2016. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti - kompleks ugostiteljsko - turističkih građevina, koji se sastoji od caffe bara, sanitarna grupa za javno korištenje, priručno parkiralište isključivo za dostavu - 9 parkirališnih mjesta, otvorena sportska igrališta - 2 igrališta za odbojku na pijesku i 2 igrališta za boćanje, dječje igralište, pješačke staze i zelene površine, 2. skupine
na građevnoj čestici koja se sastoji od k.č.br. 8030/12 i 8030/18 (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, Sportsko-rekreacijska zona Prelog, građevinska čestice broj 3 prema Detaljnom planu uređenja Sportsko - rekreacijske zone u Prelogu, "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/13.), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
b) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti arhitektonskog projekta s prostornom planom i drugim propisima, od 11. 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Bojanu Perhoču, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 779.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta (konstrukterski) s prostornom planom i drugim propisima, od 11. 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Damiru Drvenkaru, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 987.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta (vodovod i kanalizacija) s prostornom planom i drugim propisima, od 11. 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Božici Magdalenić, ing.građ., broj ovlaštenja A 1400.
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s prostornom planom i drugim propisima, od 11. 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Davorinu Telebaru, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 31.
- Izjava projektanta o usklađenosti strojarskog projekta s prostornom planom i drugim propisima, broj: 585-2015 od 11. 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Tomislavu Divljaku, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 421.
c) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever - Potvrda glavnog projekta, Broj:2-22/11-14/2016/DDGZMB, -, od 08.01.2016. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/15-02/4359, URBROJ: 376-10/LD2-16-6 (HP), od 21.03.2016. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Potvrda, KLASA: 612-07/15-03/42, URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-04, od 18.01.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda, Broj: 400400102/54/16IH, -, od 11.01.2016. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Potvrda, Broj: SUP-INV-14-15, -, od 11.01.2016. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Potvrda, KLASA: 540-02/15-05/2081, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-15-2, od 28.12.2015. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda, Broj: 511-21-04/5-59/103/2-15, -, od 31.12.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/15-07/5205, URBROJ: 374-26-1-15-02, od 30.12.2015. godine.
f) priloženo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/15-08/372, URBROJ: 517-06-2-2-2-16-11, od 31. ožujka 2016. godine
g) priložen je dokaz pravnog interesa
- Načelna suglasnost Hrvatske elektroprivrede d.d. od 29. ožujka 2016. za izdavanje građevinske dozvole, ovjerena kod javnog bilježnika broj: OV-4948/16 od 05.04.2016.
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel u Prelogu, z.k.ul. 7351, k.o. Prelog, od 18.02.2016. godine, pod brojem 6606/2016.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- DPU Sportsko-rekreacijske zone Prelog "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/13.
- PPUG Prelog - V. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/03., 22/08., 5/09., 4/12., 5/13. i 18/14.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu
g) građevina je priključena na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, te je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
h) građevina je priključena na niskonaponsku električnu mrežu
i) stranka u postupku HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. je vlasnik nekretnine i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini za koju se izdaje dozvola te je i vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje dozvola pisano se očitovala sa načelnom suglasnošću za izdavanje građevinske dozvole i na glavni projekt nisu imali primjedbe.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. Zakona o upravnim pristojbama.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Josip Sršan, ing.građ.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content