Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - Grad Prelog - kompleks sportsko-rekreacijskih građevina

Datum objave: 19. travnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000012
URBROJ: 2109/1-09/4-16-0008
Prelog, 15.04.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD PRELOG HR-40323 Prelog, Glavna 35, OIB 55624885874, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru GRAD PRELOG HR-40323 Prelog, Glavna 35, OIB 55624885874,:
- građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju - kompleks sportsko-rekreacijskih građevina koji obuhvaća 3 građevine sanitarne grupe, beach bar (ljetni šank), 60 individualnih korisničkih jedinica (nadstrešnice sa pripadajućim vanjskim prostorom), 4 otvorena sportska igrališta odbojke na pijesku te pješačke staze i zelene površine, 2. skupine,
na građevnoj čestici koja se sastoji od k.č.br. 8030/14 i 8030/16 k.o. Prelog (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, Sportsko-rekreacijska zona Prelog – građevna čestica broj 1 prema DPU Sportsko-rekreacijske zone Prelog ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/13)),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake URBIA ARH-11/2015, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Bojan Perhoč, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 779, a sadržava:
1. arhitektonski projekt oznake ARH-11/2015 od 11.2015. godine, ovlašteni projektant Bojan Perhoč, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 779 (URBIA d.o.o. za urbanizam i arhitekturu HR-40000 Čakovec, I.G.Kovačića 10, OIB 38235822242) - MAPA _1
2. građevinski projekt - projekt konstrukcije oznake GPG-2015-UO2 od 11.2015. godine, ovlašteni projektant DAMIR DRVENKAR, ing.građ., broj ovlaštenja G 987 (ABRA društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu, dizajn i umjetnost HR-48000 Koprivnica, Braće Radića 8, OIB 16122684880) - MAPA _2
3. građevinski projekt - vodovod i odvodnja oznake NI-219/2015-H od 12.2015. godine, ovlašteni projektant BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ., broj ovlaštenja G 1400 (NORD – ING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor HR-40000 Čakovec, Uska 1, OIB 14231137924) - MAPA _3
4. elektrotehnički projekt oznake 109/15 od 11.2015. godine, ovlašteni projektant Davorin Telebar, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 31 (METROND društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor HR-40000 Pribislavec, Dr. Ante Starčevića 82, OIB 13813794589) - MAPA _4
5. geodetski projekt oznake 273/2015 od 03.2016. godine, ovlašteni projektant SANDRA MIHAJLOVIĆ, mag.ing.geod. et geo, broj ovlaštenja Geo 1027 (GEO-M društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske djelatnosti HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 3, OIB 19301771656) - MAPA _5.
II. Prije bilo kakvih intervencija uređenja i gradnje, potrebno je ukloniti sve bespravno izgrađene građevine s čitave površine čestice, ukloniti vrtno bilje – ljetnice, trajnice, živicu i strano (alohtono) ukrasno grmlje, u dijelu čestice izvan područja zaštitne šume ukloniti strane (alohtone) drvenaste vrste, a ostaviti zavičajno (autohtono) drveće i grmlje, čija pozicija nije smetnja planiranim sadržajima.
III. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
IV. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor GRAD PRELOG HR-40323 Prelog, Glavna 35, OIB 55624885874, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 22.02.2016. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju - kompleks sportsko-rekreacijskih građevina koji obuhvaća 3 građevine sanitarne grupe, beach bar (ljetni šank), 60 individualnih korisničkih jedinica (nadstrešnice sa pripadajućim vanjskim prostorom), 4 otvorena sportska igrališta odbojke na pijesku te pješačke staze i zelene površine, 2. skupine
na građevnoj čestici koja se sastoji od k.č.br. 8030/14 i 8030/16 k.o. Prelog (izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, Sportsko-rekreacijska zona Prelog – građevna čestica broj 1 prema DPU Sportsko-rekreacijske zone Prelog ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/13)), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
b) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta arhitekture o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, izdana po ovlaštenom projektantu Bojanu Perhoču, dipl. ing. arh., broj ovlaštenja A 779,
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta - projekta konstrukcije s prostornim planom i drugim propisima, od 11. 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Damiru Drvenkaru, ing. građ., broj ovlaštenja G 987,
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta - projekta vodovoda i odvodnje s prostornim planom i drugim propisima, od 16. 12. 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Božici Magdalenić, ing. građ., broj ovlaštenja G 1400,
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s prostornim planom i drugim propisima, od 11. 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Davorinu Telebaru, dipl. ing. el., broj ovlaštenja E 31,
c) kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever - Potvrda glavnog projekta, Broj: 2-22/11-15/2016/DDGZMB, -, od 08.01.2016. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda, 511-21-04/5-59/102/2-15, -, od 31.12.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/15-07/5206, URBROJ: 374-26-1-15-02, od 30.12.2015. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Potvrda, -, Broj: KC-06-15-2949/02, od 24.12.2015. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Potvrda, KLASA: 612-07/15-03/41, URBROJ: 2109/1-09-3/01-16-04, od 18.01.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Potvrda, Broj: 400400102/51/16IH, 7987-169/15, od 11.01.2016. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Potvrda, Broj: SUP-INV-15-15, -, od 11.01.2016. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Potvrda, KLASA: 540-02/15-05/2082, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-15-2, od 28.12.2015. godine.
f) priloženo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš izdano od Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/15-08/372, URBROJ: 517-06-2-2-2-16-11 od 31. 3. 2016.
g) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Prelog, zk.ul. 7351, k.o. Prelog, od 18. 2. 2016. godine, pod brojem 6605/2016 (sastavni je dio geodetskog projekta)
- Načelna suglasnost vlasnika zemljišta HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 37, od 29. 3. 2016. godine, ovjerena od Javnog bilježnika Mladena Bureca iz Zagreba, Broj: OV-4949/16 od 5. 4. 2016. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- PPUG Prelog - V. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/03., 22/08., 5/09., 4/12., 5/13. i 18/14.
- DPU Sportsko-rekreacijske zone Prelog "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/13.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
f) građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu
g) postoji mogućnost priključenja građevine na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, obzirom da je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
i) stranka u postupku HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, vlasnik nekretnine za koju se izdaje ova građevinska dozvola te vlasnik susjednih nekretnina koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom, dala je pisanu Načelnu suglasnost kao dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za građenje predmetnih građevina sukladno predmetnom glavnom projektu, te na isti glavni projekt nema primjedbe.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. Zakona o upravnim pristojbama.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content