Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Lokacijska dozvola - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava

Datum objave: 14. ožujka 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000003
URBROJ: 2109/1-09/4-16-0010
Prelog, 11.03.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava (područje Grada Preloga i Općine Sveta Marija), 2. skupine,
na katastarskim česticama na području naselja Cirkovljan, Oporovec, Draškovec, Hemuševec, Čukovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec (k.o. Cirkovljan, Oporovec, Draškovec, Hemuševec, Čukovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt oznake T.D. 1595/2014 od 11.2015. godine, ovlašteni projektant IVOR VLAHOVIĆ, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4889 (AT CONSULT d.o.o. za konzalting, inženjering, projektiranje i trgovinu HR-42000 Varaždin, Antuna Branka Šimića 7, OIB 37654677982) MAPA 1/I i 1/II
2. geodetski projekt oznake BP 355/2015 od 11.2015. i 3.2016. godine, ovlašteni geodeta IVAN ŽAMIĆ, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 265 (MREŽA M društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, građevinarstvo i trgovinu HR-40000 Čakovec, Aleksandra Schulteissa 21, OIB 10601599077) MAPA 2 (6 knjiga - Cirkovljan, Draškovec, Oporovec, Čukovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec).
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, KLASA: UP/I-351-03/15-08/131, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-13, od 30.10.2015. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Varaždin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/15-05/155, URBROJ: 345-557-387-15-3, od 30.04.2015. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Varaždin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/15-05/155, URBROJ: 345-921-607-16-6, od 18.01.2016. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Br. 1.5/2015 i 13 uvjeta priključenja (PEES), -, od 13.07.2015. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-617-15, -, od 03.07.2015. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: OD-92/15-U, -, od 29.04.2015. godine
- Općina Sveta Marija - Posebni uvjeti, KLASA: 325-04/15-01/02, URBROJ: 2109/24-15-2 i 2109/25-15-5, od 15.06.2015. godine
- Hrvatski Telekom d.d. - Posebni uvjeti, Oznaka: T44-1877005-15, -, od 29.05.2015. godine
- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/15-03/2026, URBROJ: 534-07-2-1-2-8/4-15-2, od 22.04.2015. godine
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/15-09/67, URBROJ: 2109-10-03-04-15-3, od 12.05.2015. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/15-23/2332, URBROJ: 532-04-02-08/6-15-2, od 23.06.2015. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/15-01/1826, URBROJ: 376-10/PT-15-2 (HP), od 27.04.2015. godine
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb - Posebni uvjeti, Broj: 3004-798/15 RI-EČ, -, od 27.04.2015. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-02/15-01/298, URBROJ: 525-07/0375-15-2, od 06.05.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/15-07/1914, URBROJ: 374-26-1-15-05, od 12.08.2015. godine
- Grad Prelog - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-361-06/15-01/4, URBROJ: 2109/14-04-15-2, od 24.04.2015. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Posebni uvjeti, KLASA: 612-07/15-03/37, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-02, od 03.12.2015. godine
- INA-industrija nafte d.d. - Posebni uvjeti, BROJ: 50684776/21-04-15/1331-148/BK, -, od 27.04.2015. godine
- Plinacro d.o.o. - Posebni uvjeti, KLASA: PL-15/1533/15/BM, URBROJ: K/MB-15-2, od 23.04.2015. godine
- HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever - Posebni uvjeti, -, -, od 08.02.2016. godine
- OT-Optima telekom d.d. - Posebni uvjeti, Broj: OT-1-0700/15, -, od 24.04.2015. godine
- VIPnet d.o.o. - Posebni uvjeti, -, -, od 20.04.2015. godine
- Metronet telekomunikacije d.d. - Posebni uvjeti, -, -, od 21.04.2015. godine.
III. Predmetni zahvat u prostoru predviđeno je izvoditi u dvije etape:
I. ETAPA GRAĐENJA - Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Općine Sveta Marija;
II. ETAPA GRAĐENJA - sustav odvodnje otpadnih voda naselja Grada Preloga.
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 02.02.2016. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava (područje Grada Preloga i Općine Sveta Marija), 2. skupine
na katastarskim česticama na području naselja Cirkovljan, Oporovec, Draškovec, Hemuševec, Čukovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec (k.o. Cirkovljan, Oporovec, Draškovec, Hemuševec, Čukovec, Sveta Marija, Donji Mihaljevec), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom, oznake 11/2015., od 18.12.2015. godione, izdana po ovlaštenom projektantu Ivoru Vlahoviću, mag. ing. aedif., broj ovlaštenja G 4889
c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
d) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
e) priloženo je rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš iz točke II. alineja prva izreke lokacijske dozvole.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPUG Prelog - V. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/03., 22/08., 5/09., 4/12., 5/13. i 18/14.
- PPUO Sveta Marija - I. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 15/04. i 10/15..
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s navedenim prostornim planovima.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana,
f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 21.250,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.
 
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content