Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - građenje biciklističkih traka na dijelu županijske ceste ŽC 2003

Datum objave: 23. veljače 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000001
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007
Čakovec, 22.02.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - građenje biciklističkih traka na dijelu županijske ceste ŽC 2003, od graničnog prijelaza Bukovje do naselja Križovec i formiranje građevnih čestica na prijelazima preko kanala i potoka, 3. skupine,
na katastarskim česticama u k.o. Štrigova, k.o. Sveti Marin na Muri, k.o. Hlapičina, k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Križovec (lokacija - naselja Jalšovec, Čestijanec, Lapšina, Hlapičina, Mursko Središće, Peklenica i Križovec),
te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt – građevinski, oznake IPK-61/14 od 12.2015. godine, ovlašteni projektant VLADIMIR KOLARIĆ, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2909 (INSTAL-PROMET KANIŽAJ društvo s ograničenom odgovornošću za izradu i montažu instalacija, graditeljstvo te uvoz i izvoz, HR-40000 Čakovec, Kalnička 31, OIB 64401160144) BROJ KNJIGE 1.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-58/83/2-14, od 28.10.2014. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-846-14, od 28.10.2014. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: OD-187/14-U (1847/14), od 26.11.2014. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/14-07/05800, URBROJ: 374-26-1-15-04, od 03.03.2015. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj i znak: 4004001/3546/14-JB (6457), od 10.11.2014. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/14-01/538, URBROJ: 525-07/0377-14-2, od 31.10.2014. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/14-01/5909, URBROJ: 376-10/MK-14-2 (HP), od 23.10.2014. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Posebni uvjeti, KLASA: 612-07/14-03/12, URBROJ: 2109/1-09-3/01-14-3, od 01.12.2014. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/14-23/6029, URBROJ: 532-04-02-08/6-14-2, od 22.12.2014. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/MI-14-6475/03, od 24.11.2014. godine, nema posebnih uvjeta građenja
- Jadranski naftovod d.d., Sektor razvoja i investicija - Posebni uvjeti, Znak i broj: 1.2.2.-568/14/ljb/so, URBROJ: 2109-10-03-05-14-17, od 03.11.2014. godine
- Plinacro d.o.o. - Očitovanje, KLASA: PL-14/4237/14/DM, URBROJ: K/MB-14-2, od 03.11.2014. godine, da nema posebnih uvjeta
- Grad Mursko Središće - Posebni uvjeti, KLASA: 363-01/14-01/1603, URBROJ: 2109/11-14-3/2-02, od 18.11.2014. godine
- Općina Sveti Martin na Muri - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/14-01/04, URBROJ: 2109-17/14-01/75, od 01.12.2014. godine
- Općina Štrigova - Posebni uvjeti, KLASA: 340-03/14-02/7, URBROJ: 2109-18-14-03, od 20.10.2014. godine, nema posebnih uvjeta
- Hrvatski Telekom d.d. - Izjava, Oznaka: T45-3626186-14, od 22.11.2014. godine
- VIPnet d.o.o. - Obavijest, od 31.10.2014. godine
- OT-Optima telekom d.d. - Obavijest, od 07.11.2014. godine
- Metronet telekomunikacije d.d. - Obavijest, od 05.11.2014. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-11-364/2-16 BP, od 25.01.2016. godine, nema posebnih uvjeta
III. Idejnim projektom i ovom lokacijskom dozvolom predviđeno je planirani zahvat izvoditi u sedam (7) faza i to kako slijedi:
Faza 1/dionica 1, od GP Bukovje do mjestopisne table Čestijanec dužina zahvata 841,59m,
Faza 2/dionica 2, od mjestopisne table Čestijanec do naselja Lapšina, dužina zahvata 800,0 m,
Faza 3/dionica 3, od ulice Zrinskih u Vrhovljanu do ulaska u Hlapičinu, dužina zahvata 1.005,96 m
Faza 4/dionica 4, u naselju Hlapičina između izvedenih staza, dužina zahvata 583,86 m, Faza 5/dionica 5, od izlaska iz naselja Hlapičina do ulaska u naselje Mursko Središće, dužina zahvata 1.361,77 m,
Faza 6/dionica 6, od izlaska iz Murskog Središća do ulaska u naselje Peklenica, dužina zahvata 1.627,66 m,
Faza 7/dionica 7, od naselja Peklenica do naselja Križovec, dužina zahvata 655,38m, Građevinska dozvola može se ishoditi za svaku fazu zasebno neovisno o redoslijedu faza ili jedinstvena građevinska dozvola za sve faze.
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 07.01.2016. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - građenje biciklističkih traka na dijelu županijske ceste ŽC 2003, od graničnog prijelaza Bukovje do naselja Križovec i formiranje građevnih čestica na prijelazima preko kanala i potoka, 3. skupine
na katastarskim česticama u k.o. Štrigova, k.o. Sveti Marin na Muri, k.o. Hlapičina, k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica, k.o. Križovec (lokacija - naselja Jalšovec, Čestijanec, Lapšina, Hlapičina, Mursko Središće, Peklenica i Križovec), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
b) priloženo je Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša Međimurske županije, KLASA: UP/I-612-07/14-03/12, URBROJ: 2109/1-09-3/01-14-04, od 01.12.2014. godine iz kojeg proizlazi da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
c) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti Idejnog projekta s prostornim planovima i drugim propisima, oznake IPK-61/14, od prosinca 2015 godine, izdana po ovlaštenom projektantu Vladimiru Kolariću, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 2909
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
e) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPUO Štrigova Službeni glasnik Međimurske županije broj 14/05
- PPUO Sveti Martin na Muri - III. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/05., 11/07., 18/10. i 2/12.
- PPUG Mursko Središće Službeni glasnik Međimurske županije 10/04., 15/15.
- DPU gospodarske zone Peklenica "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/08.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je idejni projekt izrađen u skladu s provedbenim odredbama članka 92. i 98. Prostornog plana uređenja Općine Štrigova (Službeni glasnik Međimurske županije broj 14/05), provedbenim odredbama članka 96. Prostornog plana uređenja Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije broj 7/05, 11/07, 18/10, 2/12) i provedbenim odredbama članka 137. Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/04, 15/15).
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana,
f) stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole javnim pozivom pozvane su na uvid u spis predmeta. Javni poziv pravilno je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog Upravnog odjela i izložen na trasi predmetnog zahvata. Uvidu u spis predmeta odazvala se slijedeća stranka i dala izjavu:
Antun Šimunić, Voditelj odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove Grada Mursko Središće, za katastarske čestice u k.o. Hlapićina, k.o. Mursko Središće, k.o. Peklenica i k.o. Križovec izavio je da nema primjedbe na građenje biciklističkih traka na dijelu županijske ceste ŽC 2003 kako je prikazano u idejnom projektu.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 17.000,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 62. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content