Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta HOLDING GRUPA HREŠĆ d.o.o.

Datum objave: 10. veljače 2016.

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000004
URBROJ: 2109/1-09/4-16-0005
Prelog, 10.02.2016.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HOLDING GRUPA HREŠĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge HR-40323 Prelog, Sajmišna 1, OIB 72135866060
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti - rekonstrukcija i dogradnja gospodarsko - industrijskog kompleksa, 3. skupine
na građevnoj čestici k.č.br. 1820 k.o. Prelog, Industrijska zona 12, Prelog
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.02.2016 od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, u Prelogu, Glavna 35, drugi kat (040/646-510).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Josip Sršan, ing.građ.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content