Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Lokacijska dozvola - rekonstrukcija prometnica s oborinskom odvodnjom dijela naselja Gornji Kuršanec

Datum objave: 29. siječnja 2016.

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000017
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008
Čakovec, 28.01.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, OIB 78324830528, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- rekonstrukciju prometnica s oborinskom odvodnjom dijela naselja Gornji Kuršanec, na katastarskim česticama u k.o. Kuršanec (lokacija - naselje Gornji Kuršanec), te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt, oznake NI - 79/2015 - P0 od 09.2015. godine, ovlašteni projektant Rok Magdalenić, mag. ing. aedif, broj ovlaštenja G 5112 (NORD – ING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i nadzor, HR-40000 Čakovec, Uska 1, OIB 14231137924) MAPA 1/1.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/15-09/107, URBROJ: 2109-10-03-04-15-3, od 12.07.2015. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Znak: 4004001/2348/15Jb (4141), od 14.08.2015. godine
- HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever - Posebni uvjeti, Znak: 2-22/11-4058/2015/GZ, od 22.09.2015. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/15-07/2806, URBROJ: 374-26-1-15-03, od 07.08.2015. godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o. - Posebni uvjeti, RK broj: 885/15, od 13.10.2015. godine
- Plinacro d.o.o. - Posebni uvjeti, KLASA: PL-15/3716/15/DM, URBROJ: K/DM-15-2, od 10.11.2015. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/15-23/3519, URBROJ: 532-04-02-08/6-15-2, od 23.06.2015. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/15-01/736, URBROJ: 525-07/0800-15-2, od 03.11.2015. godine
- Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša - Posebni uvjeti, KLASA: 351-03/15-03/25, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-02, od 04.11.2015. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/15-01/2726, URBROJ: 376-10/ZS-15-2 (HP), od 11.06.2015. godine
- Hrvatski Telekom d.d. - Izjava, Oznaka: T44-1828011-15, od 16.06.2015. godine
- Metronet telekomunikacije d.d. - Obavijest, od 01.06.2015. godine
- OT-Optima telekom d.d. - Obavijest, Broj: OT-1-0909/15, od 28.05.2015. godine
- Vipnet d.o.o. - Izjava, od 21.05.2015. godine
- Međimurske vode d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: SUP-INV-586-15, od 29.06.2015. godine
- Međimurje-Plin d.o.o. - Posebni uvjeti, Znak: VZ-127/15-U, 855/15, od 12.06.2015. godine.
III. Predmetni zahvat predviđa se izvoditi u deset (10) faza detaljno obrađenih u tekstualnom i grafičkom dijelu idejnog projekta.
Za svaku pojedinu fazu može se ishoditi zasebna građevinska dozvola, a moguće je za cjelokupni zahvat ishoditi jedinstvenu građevinsku dozvolu.
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1, OIB 78324830528, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 16.10.2015. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
- rekonstrukciju prometnica s oborinskom odvodnjom dijela naselja Gornji Kuršanec,
na katastarskim česticama u k.o. Kuršanec (lokacija - naselje Gornji Kuršanec), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša Međimurske županije, KLASA: UP/I-612-07/15-03/37, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-04, od 14.12.2015. godine iz kojeg proizlazi da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.
c) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, oznake NI-79/2015-PO, od 10.2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Roku Magdaleniću, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5112
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
e) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
f) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadci iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižnog odjela.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
- PPUO Nedelišće - V. ID "Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/04., 9/08., 4/11., 2/13., 7/14. i 13/15..
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je idejni projekt izrađen u skladu s provedbenim odredbama članka 123. i 124. Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/04, 9/08, 4/11, 2/13, 7/14, 13/15).
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana,
f) vezano uz stranke u postupku izdavanja ove dozvole, za ukazati je da se na konkretni slučaj ima primijeniti odredba članka 141. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) koja propisuje da su stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvate u prostoru koji su od interesa za Republiku Hrvatsku, podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
Odredbom članka 105. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13) propisano je da je građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta od interesa za Republiku Hrvatsku, a odredba članka 98. istog Zakona propisuje da su nerazvrstane ceste one ceste koje se koriste za promet vozilima, a koje nisu javne ceste u smislu tog Zakona.
Sukladno navedenom, stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole javnim pozivom pozvane su na uvid u spis predmeta. Uvidu u spis predmeta nije se odazvala niti jedna stranka iako je javni poziv pravilno objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog Upravnog odjela i izložen na trasi predmetnog zahvata.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Ova lokacijska dozvola oslobođena je od plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
 
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content