Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Datum objave: 28. siječnja 2016.

Temeljem Odluke županijske skupštine KLASA: 406-01/15-02/10, URBROJ:2109/1-02-13-2 od 07.10.2015. župan Međimurske županije objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

1.    Predmet javnog natječaja:
1.1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“ u Čakovcu i to:

Rbr.

Kat. čest.

Zk.č.br.

Zk.ul.br.

Kat. kultura

Površina u m2

Kat. općina

1.

1700/15

1134/53/12

4404

pašnjak

10.235

Čakovec

2.

1700/16

1134/53/13

4404

pašnjak

9.005

Čakovec

3.

1700/27

1134/53/24

4404

pašnjak

9.003

Čakovec

4.

1700/28

1134/53/25

4404

pašnjak

10.393

Čakovec

5.

1700/13

1134/53/10

4404

pašnjak

9.640

Čakovec

6.

1700/17

1134/53/14

4404

pašnjak

8.868

Čakovec

7.

1700/26

1134/53/23

4404

pašnjak

9.007

Čakovec

PRODANO

8.

1700/12

1134/53/9

4404

pašnjak

9.060

Čakovec

9.

1700/19

1134/53/16

4404

pašnjak

9.721

Čakovec

PRODANO

10.

1700/25

1134/53/22

4404

pašnjak

10.479

Čakovec

PRODANO

11.

1700/11

1134/53/8

4404

pašnjak

10.825

Čakovec

12.

1700/20

1134/53/17

4404

pašnjak

9.613

Čakovec

13.

1700/24

1134/53/21

4404

pašnjak

8.729

Čakovec

14.

1700/31

1134/53/31

4404

pašnjak

7.253

Čakovec

15.

1729/2

1134/2/2/1

7374

dvorište i izgrađeno zemljište

24.875

Čakovec

1.2. Važećim prostornoplanskim dokumentima, namjena nekretnina od rbr. 1. do 14. je određena kao gospodarska, pretežito industrijska, a za nekretninu pod rbr. 15. kao gospodarska– poslovna, pretežito trgovačka namjena.
2.    Opći uvjeti za kupnju nekretnina:
Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe (fizičke i pravne) ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.

 3.    Početna prodajna cijena nekretnina i jamstvo za ozbiljnost ponude:
3.1. Početna prodajna cijena nekretnina pod rednim brojevima od 1. do 14. iznosi 22,95 € za 1m2,  a za nekretninu pod rednim brojem 15. iznosi 45,05 € za 1m2, sve u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja kupoprodajnog ugovora.
3.2.Zainteresirani ponuditelji dužni su prije stavljanja svoje ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% vrijednosti od utvrđene početne prodajne cijene svake nekretnine koju namjerava kupiti, u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate jamčevine. Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Privredne banke Zagreb – dioničko društvo broj: 2340009-1800020004, poziv na broj 68 7340 – OIB (za pravne i fizičke osobe), s naznakom „Jamčevina za kupnju nekretnine POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“. Za strane ponuditelje – SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR76 2340 0091 8000 2000 4.
Ponuditelju koji će biti odabran kao najpovoljniji  ponuditelj jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalima se vraća u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja u nominalnom iznosu, bez obračuna kamata.
Onaj ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od kupnje nakon što je njegova ponuda odabrana kao najpovoljnija ili koji u predviđenom roku ne uplati cjelokupnu kupovninu, gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se prvi sljedeći ponuditelj koji je istaknuo najvišu cijenu, uz uvjet da je njegova ponuđena cijena viša od početne prodajne cijene.

4.    Obvezni sadržaj i prilozi ponude:
Pisana ponuda mora sadržavati:
4.1.    Ime i prezime, OIB, te adresa ponuditelja (ako je fizička osoba), odnosno tvrtka, OIB i sjedište ponuditelja (ako je pravna osoba) te adresu elektroničke pošte ili telefax broj ponuditelja;
4.2.         Iznos  ponuđene kupoprodajne cijene i rok plaćanja koji, u pravilu, ne može biti dulji od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Dulji rok plaćanja od navedenog moguć je uz uvjete određene člankom 17. Odluke županijske skupštine o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/2014);
4.3.         Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete ovog javnog natječaja;
4.4.         Točan broj (IBAN) računa ponuditelja na koji se uplaćena jamčevina vraća u slučaju da ponuda ne bude ocijenjena najpovoljnijom ponudom;
4.5.         Datum ponude i vlastoručan potpis, odnosno potpis i pečat ponuditelja.
4.6.         Priloge (u preslici): osobnu iskaznicu, odnosno rješenje/ispravu o upisu u sudski ili obrtni registar (za strane pravne osobe može i druga odgovarajuća isprava koja dokazuje status pravne osobe), dokaz o uplati jamčevine,  bilanca i račun dobiti i gubitka, odnosno, odgovarajući financijski izvještaj za 2014. godinu, opis razvoja i korištenja nekretninom za prvih pet godina od datuma zaključenja ugovora te referentna lista.

5.    Ostali uvjeti javnog natječaja:
5.1. Osnovni kriterij prodaje nekretnina jest najviša postignuta cijena. U slučaju da pristignu dvije ili više važećih ponuda za jednu te istu nekretninu s istom ponuđenom cijenom između tih ponuditelja provesti javno (usmeno) nadmetanje prema pravilima koje će odrediti Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda.
5.2. Rok unutar kojega će zainteresirane fizičke i pravne osobe moći dati svoju ponudu na ovaj javni natječaj traje od 16.10.2015. godine do 16.04.2016. godine. Međimurska županija će tijekom navedenog roka na svojoj web stranici www.medjimurska-zupanija.hr redovito objavljivati informaciju zainteresiranim ponuditeljima o trenutnoj raspoloživosti nekretnina iz točke 1. u smislu njihove prodaje sukladno natječajnim uvjetima
5.3. Otvaranje i analizu ponuda zaprimljenih tijekom otvorenog roka, te eventualno provedbu javnog (usmenog) nadmetanja, provodi Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda jednom mjesečno i to zadnjeg radnog dana u tekućem mjesecu u 12,00 sati u prostorijama Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, soba 60. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja (ponuditelj osobno, zakonski zastupnik ponuditelja ili njegov  punomoćnik s valjanom punomoći u kojoj mora biti jasno naznačena ovlast za sudjelovanje u eventualnom javnom nadmetanju).
5.4.  Ponuditelj dostavlja pisanu ponudu s dokumentacijom na hrvatskom jeziku u zatvorenoj omotnici na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, s naznakom: »Ponuda za kupnju nekretnina – POSLOVNI PARK MEĐIMURJE)«. Nepotpune ponude neće se razmatrati.
5.5. Odluku o odabiru i prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju donijeti će Skupština Međimurske županije na svojoj prvoj idućoj sjednici. Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke o odabiru i prodaji nekretnina zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Način i rokovi plaćanja definirati će se ugovorom. Isprava  o prijenosu prava vlasništva (tabularna izjava) izdaje se kupcu nakon uplate cjelokupnog iznosa kupovnine. Na temelju zahtjeva odabranog ponuditelja, Međimurska županija može dopustiti kupčevoj banci upis založnoga prava na nekretnini uz uvjet da se zalog daje jedino i isključivo radi isplate kupovnine prodavatelju. U tom slučaju, banka će biti dužna isplatiti kupovninu izravno i odjednom na račun Međimurske županije. Svi elementi ugovora predstavljati će bitne uvjete ugovora o kupoprodaji nekretnine. Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u vezi izrade i zaključenja ugovora te prijenosa vlasništva snosi kupac.
5.6. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja. Prodaja se obavlja načinom “viđeno-kupljeno” što isključuje bilo kakve naknadne prigovore. Sve informacije u vezi predmetnog natječaja mogu se dobiti od članova Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda na brojeve 040/374-004, 040/374-235 ili 040/374-017, telefax: 040/374-269, e-mail: info@medjimurska-zupanija.hr

KLASA: 406-01/15-02/10
URBROJ:2109/1-01-15-04
Čakovec, 14.10.2015.

Župan
Matija Posavec mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content