Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA NEDELIŠĆE

Datum objave: 19. siječnja 2016.

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000017
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0006
Čakovec, 19.01.2016.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- rekonstrukciju prometnica s oborinskom odvodnjom dijela naselja Gornji Kuršanec,
na katastarskim česticama u k.o. Kuršanec (lokacija – naselje Gornji Kuršanec).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.01.2016 od 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo, soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content