Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

IZMJENA I DOPUNA lokacijske dozvole Grad Mursko Središće

Datum objave: 13. siječnja 2016.

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000015
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0008
Čakovec, 07.01.2016.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio GRAD MURSKO SREDIŠĆE, HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 10835908515, zastupan po gradonačelniku Draženu Srpaku na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE

I. Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/05-01/89, URBROJ: 2109-05-02-05-07, od 08. lipnja. 2005. godine, pravomoćna dana 25. lipnja 2005. godine, izdana u Uredu državne uprave, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Međimurske županije. mijenja se i glasi:
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole se izdaje za planirani zahvat u prostoru za:
- uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću, rkm 67+580 - 68+200,
na katastarskim česticama k.č.br. 7080/2, 399/2, 3328/22, 401/1, 404/1, 7103, 442, 443/1, 407/1, 414/1, 415, 443/2 k.o. Mursko Središće (Mursko Središće, Šetnica uz rijeku Muru), te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio ove dozvole i to:
- idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, oznake 09/2015 od srpnja 2015. godine, ovlaštena osoba Lorand Klemenčić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2072, izrađen u Uredu ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić, HR-40000 Čakovec, Ulica Kralja Tomislava 30,
II. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, GRAD MURSKO SREDIŠĆE, HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 10835908515, zastupan po gradonačelniku Draženu Srpaku, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 19.08.2015. godine izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za:
- uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću, rkm 67+580 - 68+200,
na katastarskim česticama k.č.br. 7080/2, 399/2, 3328/22, 401/1, 404/1, 7103, 442, 443/1, 407/1, 414/1, 415, 443/2 k.o. Mursko Središće (Mursko Središće, Šetnica uz rijeku Muru), iz točke I. izreke ove dozvole.
Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole povećava se površina šetnice, dograđuje se zaštitni protu-poplavni zid, te se povećava visina postojećeg protu-poplavnog zida.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka izmijenjenog idejnog projekta iz točke I. izreke dozvole.
b) priloženo je Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša Međimurske županije, KLASA: UP/I-351-03/15-03/9, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-8, od 14.12.2015. godine iz kojeg proizlazi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
c) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
- Izjava projektanta o usklađenosti Idejnog projekta s prostornom planom, oznake 09/2015 od srpnja 2015. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Lorandu Klemenčiću, dipl.ing. arh., broj ovlaštenja A 2072
d) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
e) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/16-23/6407, URBROJ: 532-04-02-08/6-15-2, od 23.11.2015. godine
f) priložen je dokaz pravnog interesa
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2558, k.o. Mursko Središće, od 16.12.2015. godine
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2488, k.o. Mursko Središće, od 16.12.2015. godine
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 2536, k.o. Mursko Središće, od 16.12.2015. godine
- Odluka - suglasnost Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, Čakovec, od 10. rujna 2015. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
- Prostorni plan uređenja Grada Mursko Središće Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/04
- Urbanistički plan uređenja Grada Mursko Središće Službeni glasnik Međimurske županije broj 2/07 i 3/12.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je Idejni projekt u skladu s prostornim planom i to Prostornim planom uređenja Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 10/04) i Urbanističkim planom uređenja grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 2/07, 3/12).
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen,
f) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta. Uvidu u spis predmeta nije se odazvala niti jedna stranka iako je javni poziv pravilno objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog Upravnog odjela i izložen na trasi predmetnog zahvata.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Ovo rješenje oslobođeno je od plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
 
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content