Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za ekološku poljoprivredu

Datum objave: 15. listopada 2015.

Temeljem članka 7. točka 2. Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2015-2016. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 7/2015.), Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za sufinanciranje troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.
Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Međimurskoj županiji upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Potpora se dodjeljuje za ekološku proizvodnju na području Međimurske županije.
Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednost sukladno Programu potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2015-2016. godine, koji je usklađen s pravilima potpore de minimis i odobren od strane Ministarstva poljoprivrede, a odnosi se na financiranje troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.
Ukupni iznos potpora male vrijednost dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenja zahtjeva, pri čemu se ta gornja granica odnosi na sve oblike, izvore i programe javne potpore ukupno dodijeljene pojedinom korisniku. Podnositelj zahtjeva obavezan je u zahtjevu navesti podatke o iznosima primljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.
Zahtjevi za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca zahtjeva, dostupni su u Međimurskoj županiji, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam - soba 41  i na web stranicama Međimurske županije – ovdje.
Potrebna dokumentacija:

  1. Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  2. Obostrana preslika osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
  3. Preslika izvoda iz sudskog, odnosno obrtnog registra (za poljoprivredna gospodarstva registrirana kao obrti, društva ili zadruge),
  4. preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji,
  5. Preslika zapisnika o obavljenom stručnom nadzoru u 2015. godini i preslika potvrdnice,
  6. Dokaz o izvršenoj uplati za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u 2015. godini,

 
Javni poziv otvoren je do 30. listopada 2015. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u proračunu Međimurske županije.
Prijave se dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „ne otvaraj –javni poziv“  na adresu:
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Odsjek za poljoprivredu i turizam
R. Boškovića 2
40000 Čakovec
 
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva,  neće se  razmatrati.
Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za ekološku poljoprivredu donosi župan Međimurske županije, te se ista dostavlja podnositeljima zahtjeva.
Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja), kao ni podnositelji s nepodmirenim obvezama prema Međimurskoj županiji.
Međimurska županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.
 
Klasa: 320-01/15-02/6
Urbroj: 2109/1-07/2-15-01
Čakovec, 15.10.2015.
PRIVREMENI PROČELNIK:
Darko Radanović, mag.inf.
Prilog:
Obrazac prijave (DOC)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content