Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Međimurske županije

Datum objave: 17. rujna 2015.

Župan Međimurske županije raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove i pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Međimurske županije, na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 99/15. od 16. rujna 2015. godine, te na županijskim Internet stranicama – www.medjimurska-zupanija.hr
 
Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 61/11) i raspisanog javnog natječaja, Međimurska županija objavljuje obavijest i upute kandidatima prijavljenim na natječaj.
 

 1. PODACI O PLAĆI

 
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta pročelnika upravnog odjela je 5,23 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje župan. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 

 1. PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje s testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz pravnih i drugih izvora, navedenih kod svakog pojedinačnog radnog mjesta.
Za svaki dio prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Pisana provjera znanja sastoji se od 3 posebne cjeline (A-C) i to provjere znanja iz pravnih izvora, provjere stručnog znanja iz područja nadležnosti upravnog odjela i poznavanja stranog jezika, što ukupno nosi 10 bodova.
 
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti.
 
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu, bit će o tome obaviješteni.
Kroz intervju s kandidatima utvrđivat će se snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalni ciljevi i motivacija za rad u Međimurskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
 
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo će sastaviti Izvješće o provedenom postupku te utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu. Povjerenstvo potom dostavlja Izvješće županu Međimurske županije.
 

 • OPIS POSLOVA SVAKOG RADNOG MJESTA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

 
 

 1. Pročelnik/ca Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove

Opis poslova:
- rukovodi, organizira i koordinira rad Upravnog odjela, potpisuje akte i drugu dokumentaciju, pomaže  županu, zamjenicima župana i predsjedniku Skupštine u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti, nadzire organizaciju i pripremu sjednica Skupštine i njezinih radnih tijela, izrađuje najsloženije akte koje donosi Skupština, rješava u upravnim stvarima, pruža pravnu pomoć drugim upravim tijelima, izrađuje normativne akte i ugovore ustanova i trgovač.društava kojima je Međimurska županija osnivač, zastupa po punomoći Županiju u sudskim sporovima i pred drugim tijelima, obavlja i druge poslove po nalogu župana i zamjenika župana.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:
 

 1. Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisana provjera znanja, temelji se na slijedećim propisima:
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst)
 • Statut Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14)
 • Poslovnik Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10,4/13,6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

 
 

 1. Pitanja kojima se testira provjera poznavanja područja koja obuhvaća Upravni odjel, a temelje se na slijedećim propisima:
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)
 • Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12)
 • Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)

 

 1. C) Pitanja kojima se testira provjera znanja jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski)

 

 1. Pročelnik/ca Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti

Opis poslova:
- rukovodi, organizira i koordinira rad Upravnog odjela, rješava u upravnim stvarima,prati i analizira postojeće stanje u gospodarstvu i predlaže mjere za njegovo unapređenje, izrađuje prijedloge razvoja gospodarstva u suradnji s razvojnim agencijama, HGK i Obrtničkom komorom MŽ i drugima, radi na uspostavi međunarodne suradnje i ulaganja inozemnih tvrtki u MŽ, potiče suradnju gospodarstvenika s poslovnim bankama u pogledu kreditiranja, koordinira razvojne aktivnosti gradova i općina i objedinjava ih u cjeloviti razvojni sustav, obavlja poslove međuregionalne i međunarodne suradnje, surađuje na provedbi i pripremi projekata sufinanciranih iz fondova EU, obavlja i druge poslove po nalogu župana i zamjenika župana.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:
 

 1. Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisana provjera znanja, temelji se na slijedećim propisima:
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst)
 • Statut Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14)

 

 1. Pitanja kojima se testira provjera poznavanja područja koja obuhvaća Upravni odjel, a temelje se na slijedećim propisima:
 • Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07,53/12 i 56/13)
 • Zakon o poticanju ulaganja („Narodne novine“ broj 138/06 i 61/11)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13 i 48/15)
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08)
 • Zakon o regionalnom razvoju („Narodne novine“ broj 82/13)

 

 1. Pitanja kojima se testira provjera znanja jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski)

 
 
Postupak testiranja:
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.
Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.
 
Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranicama Međimurske županije – www.medjimurska-zupanija. hr i na oglasnoj ploči Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.
 
Ostale upute:
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u natječaju.
Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.
 
 
Povjerenstvo za provođenje javnih natječaja
PREDSJEDNICA
 
 
Sandra Herman, univ.spec.oec

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content