Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti

Datum objave: 17. rujna 2015.

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te slijedeće -
POSEBNE UVJETE:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, politološke ili druge društvene struke
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački, francuski)

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu ekonomske, politološke ili druge društvene struke.
 
Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uz pisanu prijavu,  s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, svi kandidati obavezno prilažu:
 

 • životopis,
 • osobna iskaznica ili putovnica ili vojna iskaznica ili domovnica (izvornik ili preslik),
 • diploma (izvornik ili preslik),
 • izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima (npr. ugovor o radu, rješenje o rasporedu i drugo iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godina na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik),
 • dokaz o znanju najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski),
 • vlastoručno pisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 2/07,107/07,65/09,137/09,146/10,55/11,140/12,19/13 – pročišćeni tekst, 33/13,148/13 i 92/149), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02,4/710,80/10 i 93/11) dužni  su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanu u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanu u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će  joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – s naznakom „Javni natječaj za pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Međimurske županije“
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
 
 
 
 
 
Ž U P A N
 
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content