Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije

Datum objave: 16. rujna 2015.
 1. STRUČNI SURADNIK ZA PROMET

    - 1  izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci, zbog obavljanja privremenih poslova
 POSEBNI UVJETI:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik prometne struke
 • najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Radni se odnos zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Uz pisanu prijavu,  s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, svi kandidati obavezno prilažu:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stupnju obrazovanja (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o potrebnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, odgovarajući ugovor, rješenje i slično)
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 2/07,107/07,65/09,137/09,146/10,55/11,140/12,19/13 – pročišćeni tekst, 33/13,148/13 i 92/149), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02,4/710,80/10 i 93/11) dužni su se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanu u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanu u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Zavoda za zapošljavanje, na adresu: Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2 – s naznakom: „Oglas za stručnog suradnika za promet“.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
 
KLASA: 112-03/15-02/3                                                                  PRIVREMENI PROČELNIK
URBROJ: 2109/1-07-15-01
Čakovec, 14.09.2015.                                                                          Darko Radanović, mag.inf.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content