Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest i upute kandidatima - stručni suradnik za promet u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti

Datum objave: 16. rujna 2015.

Na web stranicama Zavoda za zapošljavanje od 16.09.2015. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci, stručnog suradnika za promet u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, zbog obavljanja privremenih poslova, te se daju upute kako slijedi.
Prijave na oglas podnose se zaključno do 24.09.2015. godine.
Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Opis poslova stručnog suradnika za promet:

 • predlaže i prati odvijanje javnog linijskog prijevoza na području MŽ
 • provodi postupke i izrađuje dozvole za županijski linijski prijevoz odnosno županijski posebni cestovni prijevoz putnika
 • sudjeluje u rješavanju u upravnim stvarima do donošenja rješenja
 • surađuje s drugim upravnim tijelom u vezi prijevoza učenika i studenata
 • organizira sjednice Savjeta za sigurnost prometa
 • obavlja poslove vezane uz postupak donošenja odluka o koncesijama
 • priprema nacrte ugovora
 • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika

Podaci o plaći:
Koeficijent za predmetno radno mjesto je 3,40 uz osnovicu za izračun plaće koju utvrđuje župan. Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:
Za kandidate prijavljene na oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti koji obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na oglas.
Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu oglasa. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.
Pisano testiranje sastoji se od dvije cjeline i to od pravnog ili općeg dijela i stručnog dijela. Pravni dio ili opći dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statuta Međimurske županije i općeg upravnog postupka, a stručni dio sastoji se od provjere zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug upravnog tijela, odnosno radnog mjesta na  koje se prima kandidat.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima.
Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu bit će o tome obaviješteni putem web stranica i oglasne ploče Međimurske županije.
Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
 
Pravni ili opći izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).
 • Zakon o općem upravnom postupku („NN“ br. 47/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11)

 
Stručni izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ("NN" br. 82/13)
 • Zakon o cestama ("NN" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("NN" br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15)

Pisano testiranje sastoji se ukupno od 10 pitanja i to 5 pitanja iz pravnog ili općeg dijela i 5 pitanja iz stručnog dijela.
Postupak testiranja:
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.
Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.
Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranicama Međimurske županije – www.medjimurska-zupanija. hr i na oglasnoj ploči Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.
Ostale upute:
Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u oglasu i to u obliku navedenom u oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u oglasu.
Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u oglasu ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content