KLASA: UP/I-361-03/15-01/000024
URBROJ: 2109/1-09/4-15-0009
Prelog, 21.07.2015.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti  HR-40323 Prelog, Ulica Kralja Zvonimira 9

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – nadstrešnica za priključne strojeve, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 4057/2 k.o. Prelog (Prelog, Hrupine).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, u Prelogu, Glavna 35, drugi kat (040/646-510).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Josip Sršan, ing.građ.

 

Izvorni dokument (PDF)