KLASA: UP/I-361-03/15-01/000024
URBROJ: 2109/1-09-2/07-15-0004
Čakovec, 18.05.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. ZAGREB, ELEKTRA ČAKOVEC, ŽRTAVA FAŠIZMA 2
– dostavlja se

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – rekonstrukciju niskonaponske mreže u Grabrovniku: izlaz br. 1 i br. 2 iz TS 10/0,4 kV „Grabrovnik“ (br. 314), 3. skupine, na k.č.br. 3812/1, 3812/2, 4899, 3716, 3812/3, 3713, 3714, 3855, 4900, 3856/2, 3856/1, 3844/1, 3838, 3839/2, 3839/1, 3837/2, 3833, 3902, 3903, 3904, 3340/5, 3340/4, 3340/1, 3337, 3923, 3925, 3924, 4901, 3926, 3928, 3929, 3936/1, 3935/3, 3935/2, 3935/1, 3934, 3936/2, 3937/4, 3937/2, 3335, 3930, 3927, 4932, 3885, 3938, 3977, 3978, 3983/1, 3983/4, 3983/2, 3983/3, 3984, 3986, 3958, 3957 k.o. Štrigova; k.č.br. 4452/1, 4452/2, 6518, 6475, 4466, 4471, 4472, 4485, 4489, 4494, 4491 k.o. Gradiščak; k.č.br. 5, 6, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 31, 32, 35, 38, 39, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 49, 50/2, 51, 52, 262, 3615 k.o. Željezna Gora.

I. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.05.2015. godine u 9,00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, soba broj 9, na lokaciji u Čakovcu, R. Boškovića 2.

II. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

III. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.

 

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskim česticama za koje se izdaje akt
4. U spis, ovdje

Izvorni dokumenti (PDF)