KLASA: UP/I-361-03/15-01/000023
URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0006
Čakovec, 09.04.2015.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor NoMax društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, HR-40321 Mala Subotica, Glavna 65, OIB 37424883105, zastupan po direktorici Ljubici Šoštarić na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

  1. Dozvoljava se investitoru, tvrtki NoMax društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, HR-40321 Mala Subotica, Glavna 65, OIB 37424883105 zastupana po direktorici Ljubici Šoštarić:
  • formiranje građevne čestice građevine i
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti (peradarnik kapaciteta 28 899 komada pilića u turnusu), 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 1000 k.o. Mala Subotica koja će se formirati od k.č.br. 1000, 1001, 1002, 1003 k.o. Mala Subotica (lokacija – Mala Subotica),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake K2-15-2014, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Krešimir Klasić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2964…

Prilog:
Potpuna građevinska dozvola (PDF)