Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.03.2015. godine objavljen je oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika- koordinatora projekta, na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, te se daju upute kako slijedi.

Prijave na oglas podnose se zaključno d0 08.04.2015. godine.

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova višeg stručnog suradnika – koordinatora projekta:

  • poslovi komunikacije s javnošću,
  • organizacija i provedba aktivnosti na projektu,
  • izrada financijskih i narativnih izvještaja,
  • administrativni poslovi vezani uz projekt.

 

Podaci o plaći:

Koeficijent za predmetna radna mjesta je 3,88 dok je bruto osnovica za obračun plaće 2.445,00 kuna.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Za kandidate prijavljene na oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti koji obuhvaća pisano testiranje, praktičnu provjeru i intervju. Pisano testiranje obuhvaća provjeru znanja iz pravnih i stručnih izvora. Praktična provjera znanja sastoji se u poznavanju engleskog jezika.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na oglas.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu oglasa. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisane provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad na tim poslovima.

Kandidati koji će moći pristupiti intervjuu bit će o tome obaviješteni.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervju), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

Pravni izvori:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).

Stručni izvori:

  • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14)
  • Europa u 12 lekcija – publikacija http://bit.ly/1BLKI0T
  • Kako funkcionira Europska unija – publikacija http://bit.ly/1rsXoZp

 

Postupak testiranja:

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.

Poziv na testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranicama Međimurske županije – www.medjimurska-zupanija. hr i na oglasnoj ploči Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.

Ostale upute:

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u oglasu i to u obliku navedenom u oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do isteka roka u oglasu.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam u službu navedene u oglasu ne upućuju se u daljnji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA