KLASA: UP/I-361-03/15-01/000008
URBROJ: 2109/1-09-2/07-15-0006
Čakovec, 16.03.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene: izgradnja kanalizacije naselja Gornji Hrašćan, IA faza (kao funkcionalna cjelina) – proširenje kanalizacijske mreže,  3. skupine, na katastarskim česticama u k.o. Gornji Hrašćan i k.o. Nedelišće, (naselje Gornji Hrašćan).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27. ožujka 2015. godine u 9,00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zašitu okoliša Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba br. 9.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.

Izvorni dokument (PDF)