Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Turističke potpore Međimurske županije - Javni poziv

Datum objave: 3. ožujka 2015.

Temeljem točke 7. Projekta „Turističke potpore u Međimurskoj županiji“ župan Međimurske županije objavljuje
 

JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Projekta

“Turističke potpore u Međimurskoj županiji»

za 2015.  godinu

 
 
 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 250.000,00 kuna osigurana su u proračunu Međimurske županije.
 

 1. NAMJENA SREDSTAVA

Sredstva bespovratnih potpora dodjeljivat će se za turističke projekte koji:

 • mogu ekonomski zaživjeti u što kraćem roku
 • su po svom sadržaju orginalniji u smislu proširenja turističke ponude i uvođenja novog turističkog proizvoda
 • potiču i proširuju razvoj selektivnih oblika turizma (seoski, zdravstveni, lovni i ribolovni, povijesno-kulturni turizam, razvoj vinskih cesta, autohtone gastro ponude i sl.)
 • potiču povećanje broja dolazaka i ostvarenih noćenja turista
 • sredstva se neće dodjeljivati za potporu manifestacijama

 

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici bespovratnih potpora mogu biti fizičke i pravne osobe s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti ili stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije i to kako slijedi:
 

 1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 2. Fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)
 3. Obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
 4. Trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost
 5. Drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost

 
Kod odabira korisnika bespovratnih sredstava prednost će imati oni subjekti koji su već registrirani za pružanje turističkih/ugostiteljskih usluga, a kandidirati se mogu i subjekti koji stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke/ugostiteljske djelatnosti, te će započeti s obavljanjem te djelatnosti najkasnije u roku od godine dana od trenutka dobivanja potpore.
Također, kod odabira korisnika bespovratnih sredstava prednost će imati oni prijavitelji koji dosad nisu bili u sustavu županijskih turističkih potpora.
 
 

 1. KRITERIJI ODABIRA

Odabir projekata za dodjelu bespovratnih potpora obavljati će se prema slijedećim kriterijima:

 • jasno definiran sadržaj projekta (originalnost i kvaliteta projekta) (0-50 bodova)
 • procjena doprinosa razvoju turističke ponude (0-50 bodova)
 • procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom vremenskom roku (dovršenost projekta) (0-30 bodova)
 • odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja (0-30 bodova)
 • dosadašnji rezultati u turističkoj djelatnosti (0-10 bodova)
 • novo zapošljavanje (0-10 bodova)

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore treba sadržavati:

 • popunjen obrazac zahtjeva
 • presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar
 • rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske/turističke djelatnosti odnosno Rješenje o kategorizaciji objekata (uvjetno)
 • dokaz o vlasništvu na nekretninama na kojima se projekt realizira (gruntovni izvadak)
 • poslovni plan (osnovni podaci o poduzetniku, opis cjelokupnog projekta u kome će biti opisana ideja i vizija projekta, opis postojećeg stanja i poslovanja, opis šire lokacije i popratnih sadržaja, financijski plan projekta, troškovnik, predračuni i dr., podaci o dosadašnjim ulaganjima po izvorima dodjele sredstava, poslovni pokazatelji za prethodnu godinu, planirano vremensko razdoblje realizacije projekta i dr.)
 • potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne stariji od 30 dana)
 • ovjerenu izjavu poduzetnika o korištenim potporama male vrijednosti
 • ovjerenu izjavu poduzetnika da objekt za koji se koristi bespovratna potpora neće prodati, dati u zakup ili iznajmiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi za obavljanje neke druge djelatnosti i to slijedećih 5 godina
 • foto-dokumentaciju postojećeg stanja objekta (na CD-u)
 • preslika kartice bankovnog računa

 
Poduzetnici koji traže financijska sredstva za obnovu objekata, odnosno starih kuća, a koje su pod zaštitom Ministarstva kulture, dužni su priložiti rješenje navedenog Ministarstva i njihovo mišljenje glede novih zahvata na objektu, a koji se odnose na dodjelu sredstava po ovom zahtjevu.
 

 1. DODJELA SREDSTAVA

Prijave za dodjelu sredstava razmatrati će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu osnovano u Županiji, a odluku o dodjeli sredstava donijeti će Župan na temelju prijedloga Povjerenstva.
O odabranim projektima podnositelji će biti obaviješteni u roku osam dana od dana donošenja Odluke o odabiru, a rezultati će se objaviti na internet stranicama Međimurske županije.
Temeljem odluke Župana, sklapa se ugovor s korisnicima sredstava, kojim će se, između ostalog, ugovoriti i obveza dostave dokaza o namjenski utrošenim sredstvima.
 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjeve je potrebno dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2015. godine na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

Ruđera Boškovića 2

40000 ČAKOVEC

za „Turističke potpore - NE OTVARATI“

 
Obrazac zahtjeva može se dobiti u Međimurskoj županiji ili na web stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
 
Zahtjevi koji se dostave nakon isteka roka ili koji nemaju traženu dokumentaciju neće se razmatrati.
 

 1. INFORMACIJE

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti Međimurske županije na adresi: Ruđera Boškovića 2, Čakovec, te na telefon: 040/374-083, e-mail: marko.puskadija@medjimurska-zupanija.hr ili na službenim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

  ŽUPAN

   Matija Posavec, mag. ing.

 
Klasa: 334-01/15-02/3
Urbroj: 2109/1-01-15-03
Čakovec, 2. ožujka, 2015.
 
 
 
OBRASCI POTREBNI ZA PRIJAVU:
 

 1. Zahtjev: TP01_Zahtjev
 2. Izjava za nekretnine: TP02_Izjava_nekretnine
 3. Izjava o potporama male vrijednosti: TP03_Izjava_o_potporama_male_vrijednosti
 4. Izjava poduzetnik-početnik: TP04_Izjava_poduzetnik_pocetnik
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content